☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kancelaria Prezydenta Miasta (KPM)

      Kancelaria Prezydenta Miasta

      44 724 23 11 wew.  229
      kierownik Sylwia Bocheńska1. Do zadań Kancelarii Prezydenta Miasta należy w szczególności:
1) prowadzenie sekretariatu i spraw związanych z obsługą Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza oraz wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi;
2) bieżąca obsługa i koordynowanie działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców, w tym skarg, wniosków i interwencji składanych przez mieszkańców w dni przyjęć przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta;
3) prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do kierownictwa Urzędu oraz przekazywanie jej właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu i podległym jednostkom organizacyjnym;
4) sporządzanie sprawozdań z prac Prezydenta Miasta między sesjami i przekazywanie ich do Biura Rady Miejskiej;
5) uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
6) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i rozdysponowywanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym;
7) nadzorowanie niezwłocznego przekazywania Zarządzeń Prezydenta Miasta do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
8) przesyłanie aktów normatywnych Prezydenta Miasta do odpowiednich organów nadzoru: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
2. W ramach Kancelarii Prezydenta Miasta funkcjonują samodzielne stanowiska Głównego specjalisty ds. rozwoju gospodarczego, Doradcy Prezydenta Miasta, Asystenta Prezydenta Miasta oraz Rzecznika prasowego podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta.
2. Do podstawowych zadań głównego specjalisty ds. rozwoju gospodarczego należy w szczególności:
1) gromadzenie informacji i przeprowadzanie analiz oraz przygotowywanie raportów i sprawozdań związanych z rozwojem miasta;
2) inicjowanie projektów i działań prorozwojowych, w tym opracowywania planów rozwojowych miasta;
3) współpraca z administracją centralną, regionalną i lokalną, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie spraw dotyczących rozwoju miasta;
4) opiniowanie dokumentów związanych z rozwojem miasta, przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu i podległe jednostki organizacyjne, w tym opiniowanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie merytorycznej obsługi inwestorów i promocji terenów inwestycyjnych oraz pomocy przedsiębiorcom działającym na lokalnym rynku pracy; 6) organizowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz podmiotami społecznymi i gospodarczymi w zakresie rozwoju miasta;
7) udzielanie mieszkańcom oraz podmiotom społecznym i gospodarczym informacji i pomocy w zakresie realizacji działań prorozwojowych na terenie miasta;
8) inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy o charakterze społeczno- gospodarczym z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z gminami i regionami zagranicznymi;
9) koordynacja współpracy z miastami partnerskimi;
10) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze miasta i gminy oraz gmin sąsiednich;
11) nawiązywanie kontaktów z inwestorami oraz wsparcie inicjatywy inwestora od pierwszego kontaktu do rozpoczęcia inwestycji;
12) prezentowanie potencjału społeczno-gospodarczego miasta oraz zasobów miasta w kraju, celem pozyskania kapitału inwestycyjnego;
13) informowanie o możliwościach i kierunkach inwestowania w rozwój infrastruktury miejskiej a także pozyskiwanie inwestorów, w tym także zagranicznych dla przedsięwzięć ogólnomiejskich;
14) inicjowanie i podejmowanie działań związanych z włączeniem podmiotów gospodarczych w rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych miasta;
15) wdrażanie i koordynacja działań Urzędu w zakresie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym;
16) przygotowywanie strategicznych dokumentów dotyczących rewitalizacji miasta, a w szczególności programu rewitalizacji miasta;
17) nadzór nad wszystkimi sprawami, dotyczącymi realizacji programu rewitalizacji miasta;
18) prowadzenie konsultacji społecznych, związanych z programem rewitalizacji miasta;
19) współpraca z partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz instytucjami, współrealizującymi program rewitalizacji miasta;
20) sporządzanie półrocznych sprawozdań z realizacji programu rewitalizacji miasta;
21) koordynacja programów wspierających realizację programu rewitalizacji miasta;
22) współpraca przy realizacji budżetu obywatelskiego.
3. Do podstawowych zadań Doradcy Prezydenta Miasta należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym w szczególności opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta analiz, ekspertyz, propozycji rozwiązań systemowych, służących optymalizacji sposobu wykonywania zadań publicznych i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta;
2) opiniowanie opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne inicjatyw i planów podejmowanych działań, projektów aktów prawa miejscowego oraz dokumentów wewnętrznych powstałych w celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań publicznych oraz doradztwo w zakresie ich efektywnego wdrażania;
3) dokonywanie analizy i oceny stanu poszczególnych obszarów społeczno-gospodarczego funkcjonowania miasta pod kątem wykrywania występujących niedoborów, nieprawidłowości, czy zagrożeń oraz opracowywanie planów działań naprawczych w obszarach objętych obowiązkiem realizacji zadań o charakterze publicznym;
4) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych upoważnieniach lub pełnomocnictwach Prezydenta Miasta.
4. Do podstawowych zadań Asystenta Prezydenta Miasta należy w szczególności:
1) planowanie, koordynowanie oraz podejmowanie niezbędnych działań w zakresie obsługi organizacyjno-logistycznej bieżącej pracy Prezydenta Miasta;
2) planowanie i koordynowanie kalendarza aktywności publicznej Prezydenta Miasta, w tym w szczególności kluczowych spotkań, wystąpień publicznych oraz prowadzenie i obsługa tych wydarzeń;
3) realizacja innych zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi;
4) organizowanie współpracy Prezydenta Miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, środowiskami politycznymi oraz reprezentującymi interesy różnych grup zawodowych i społecznych z terenu Miasta;
5) zbieranie informacji dotyczących aktualnego stanu kluczowych obszarów społeczno-gospodarczego funkcjonowania Miasta oraz problemów i oczekiwań różnych grup społecznych;
6) przygotowanie informacji, analiz, opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji wskazanych powyżej obszarów aktywności Prezydenta Miasta;
7) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych upoważnieniach lub pełnomocnictwach Prezydenta Miasta.
5. Do podstawowych zadań Rzecznika prasowego należy w szczególności:
1) zarządzanie polityką informacyjną;
2) obsługa Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie kontaktów z mediami oraz reprezentowanie ich w kontaktach z mediami;
3) obsługa internetowych portali społecznościowych;
4) wielopłaszczyznowa współpraca z mediami oraz organizacjami mieszkańców;
5) kreowanie pozytywnego wizerunku Urzędu Miasta m.in. poprzez prowadzenie i redagowanie internetowej strony Urzędu Miasta;
6) przekazywanie informacji do prasy, radia i telewizji o pracach Prezydenta, Rady oraz podjętych uchwałach;
7) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową;
8) organizowanie konferencji prasowych lub innych form kontaktów organów miasta z dziennikarzami;
9) udział w konferencjach i spotkaniach;
10) koordynacja lub konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
11) dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez miejskie jednostki organizacyjne z polityką informacyjną Prezydenta Miasta.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 13:11:44)
 
 
ilość odwiedzin: 5154124

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X