☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Niedziela 24.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata śmieciowa/deklaracja

UWAGA !

W roku 2022 obowiązują stawki opłaty za odpady komunalne z roku poprzedniego.

Rok 2021

ZMIANA STAWEK opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Tomaszowie Mazowieckim uległa zmianie na podstawie podjętej w dniu 7.12.2020 r. Uchwale Nr XXXVIII/269/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego (Uchwała XXXVIII/269/2020)

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,50 zł/osobę/miesiąc.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki.

 

W związku z ww. zmianą właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w przesłanych zawiadomieniach na dotychczasowych zasadach tj:

- do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata ta dotyczy,

- w kasie Urzędu Miasta: poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1400,

- bez dodatkowej prowizji w placówkach Poczty Polskiej.

- na indywidualne konto bankowe przypisane do ww. nieruchomości.

 

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty należy dokonać dopłaty wynikającej ze zmiany stawki.

Od 29.12.2020 r. obowiązuje NOWY DRUK DEKLARACJI

 

U W A G A  ZMIANA KONTA

 

Szanowni Państwo

Zawiadamiamy, że od 2020 r. uległy zmianie indywidualne numery kont do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informację o nowym numerze konta można odebrać w pokoju nr 6 Urzędu Miasta ul. POW 10/16 w Tomaszowie Mazowieckim lub telefonicznie 44 724 23 11 wew. 551 lub 578.

 

W A Ż N E  - od 01.01.2020 r. wszyscy segregujemy odpady komunalne !!!

Przestała obowiązywać Uchwała Nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2025 r. poz. 2298, z 2019 r. poz. 2232). Na podstawie art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, rada gminy określa stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotność wysokości i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

 

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany składać deklarację w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości;

2) 10 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, takich jak:

a) liczba osób zamieszkujących nieruchomość,

b) sposób zbierania odpadów,

c) stawka opłaty ustalona w obowiązującej uchwale.

 

 

Podatnik winien wpłacać zadeklarowaną kwotę opłaty w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata ta dotyczy (tzn. opłatę za lipiec należy wpłacić do 15 sierpnia, a za m-c sierpień do 15 września itd.).

W przypadku gdy na nieruchomości znajdują się domki letniskowe lub nieruchomość wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomość wykorzystywana jest jedynie przez część roku, właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania oddzielnej deklaracji (pierwszej do dnia 15-go czerwca 2015 r.) oraz uiszczania ryczałtowej stawki opłaty w terminie do dnia 30-go czerwca każdego roku, za dany rok kalendarzowy. 

ZWOLNIENIA dla rodzin wielodzietnych posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Wspierając rodziny wielodzietne wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U z 2019 r. poz.1390 z późn.zm).

Zwolnienie ustalono w wysokości 50% miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej. Właściciele nieruchomości ubiegając się o częściowe zwolnienie muszą złożyć deklarację i wniosek obowiązujący od 03.06.2016 r.

UWAGA ZMIANA - na podstawie Uchwały Nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 31.10.2019 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 6275) uległa zmianie wysokość zwolnienia z 50 % na 20% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej.

ZWOLNIENIA dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/264/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3.12.2020 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie przysługuje w wysokości 3 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości ubiegając się o częściowe zwolnienie muszą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

D R U K I

Deklaracje oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat - w pokoju nr 6, parter, budynek "A", w godzinach pracy Urzędu Miasta.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/265/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3.12.2020 r. (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego 2020 r. poz. 6933) - ważny od 29.12.2020 r. do wydruku 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 7115) - obowiązywał od 01.01.2020 do 28.12.2020 r.  do wydruku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) - obowiązywał od 18.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 7115) - ważny od 01.01.2020 do wydruku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) - obowiązywał od 18.01.2019 r do 31.12.2019 r.  do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/151/2019 z dnia 31.10.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 6275) - ważny od 1.12.2019 do wyboru

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/267/2016 z dnia 28.04.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 r. poz. 2309) - ważny do 30.11.2019  do wydruku

 

 D R U K I   (obowiązywały od 23.11.2018 r. do 17.01.2019 r. )

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Załącznik do uchwały Nr LXX/624/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań - kontakt 44 724-23-11 wew. 551,578 (pokój nr 6, parter, budynek główny UM)

Wytworzył:
Małgorzata Bąkowska
Udostępnił:
Wojewódzka Alicja
(2013-03-07 10:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Bąkowska Małgorzata
(2022-04-19 15:06:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2614276