☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Architektury

Wydział Architektury


44 724 23 11 wew. 250
dyrektor Dariusz Żeleźny


 

Do zadań Wydziału Architektury należy:

1) opracowywanie głównych zasad i celów polityki przestrzennej, programowanie prac w zakresie miejscowego planowania i zagospodarowania przestrzennego;
2) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących:
 

a) ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) środowiskowych uwarunkowaniach,
d) o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e) ustalania i pobierania opłat planistycznych;

3) prowadzenie rejestru obowiązujących, uchylonych i nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, archiwizacja planów i innych materiałów;
4) prowadzenie rejestru studiów uwarunkowań wraz ze zmianami oraz archiwizacja tych dokumentów;
5) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) nadzór nad upowszechnianiem i wdrażaniem uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
7) wydawanie opinii o zgodności z planem miejscowym prowadzonej działalności gospodarczej;
8) wydawanie opinii urbanistycznych i architektonicznych oraz udzielanie informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego;
9) prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych, lokalizacją i formą elementów małej architektury i elementów wyposażenia przestrzeni publicznej, lokalizacją i formą reklam, kolorystyką zabudowy itp.;
10) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych;
11) ewidencjonowanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
12) współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczną oraz prowadzenie dokumentacji związanej z jej pracami;
13) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach związanych
z ochroną zabytków, prac przy obiektach zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską;
14) prowadzenie i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków;
15) nadzór nad realizacją oraz aktualizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
16) współpraca ze Starostwem Powiatowym w sprawach związanych z kształtowaniem przestrzeni Miasta, ochrony obiektów objętych ochroną konserwatorską;
17) współpraca z organami Powiatu w zakresie planowania przestrzennego;
18) współpraca z jednostkami samorządu województwa w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowywanych programów i koncepcji;
19) współpraca z jednostkami sąsiednich gmin w zakresie planowania przestrzennego;
20) ustalanie i naliczanie opłaty planistycznej oraz opracowywanie informacji o wydanych decyzjach;
21) nadzór nad umieszczaniem w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych m. in. szyldów, reklam oraz wydawanie zgody na ich realizację na terenach komunalnych;
22) współtworzenie programu rewitalizacji Miasta;
23) prowadzenie postępowań w zakresie roszczeń objętych uregulowaniem art. 36 i art.37 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);
24) realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.


2. W ramach Wydziału Architektury funkcjonuje Zespół Planów Miejscowych, do którego zadań należy:
1) analiza stanu zagospodarowania przestrzennego Miasta, uzbrojenia terenu oraz stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie spraw dotyczących sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, a w szczególności:


a) dokonywanie okresowych ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b) analiza wniosków w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) opracowanie studium lub opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
d) koordynacja i obsługa działań związanych trybem formalno-prawnym sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;


3) prowadzenie spraw dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, a w szczególności:


a) dokonywanie okresowych ocen aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) prowadzenie prac związanych z opracowywaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) koordynacja i obsługa działań związanych z trybem formalno-prawnym sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;


4) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów.
 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 11:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2015-07-17 10:16:09)
 
 
ilość odwiedzin: 5154169

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X