Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 44 726 25 60

tel. 44 726 26 44, 44 726 26 45, 44 726 26 46, 43 726 26 20, 44 726 26 21, 44 726 26 89


tel.: 44 724 23 11 wew. 550
dyrektor Dariusz Żeleźny
 


 

Do zadań Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. programowanie prac w zakresie miejscowego planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
 3. wydawanie postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości oraz decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w sprawach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 5. prowadzenie spraw dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz prowadzenie dokumentacji związanej z jej pracami;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami;
 8. współpraca z jednostkami administracji samorządowej w zakresie planowania przestrzennego;
 9. wydawanie opinii w zakresie prowadzenia prac geologicznych;
 10. prowadzenie spraw dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 11. pozyskiwanie gruntów do zasobu miejskiego;
 12. ustalanie opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
 13. ustalanie i pobieranie opłat adiacenckich;
 14. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd oraz
  w użyczenie;
 15. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie prawa pierwokupu;
 16. załatwianie spraw w zakresie nadawania nazw ulicom i placom oraz nadawanie numeracji porządkowej;
 17. załatwianie spraw w zakresie użytkowania terenów przez ogródki działkowe;
 18. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym
  i bezprzetargowym;
 19. prowadzenie spraw w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości w prawo własności;
 20. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic;
 21. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów stanowiących własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
 22. przekazywanie nieruchomości między jednostkami samorządu terytorialnego oraz Skarbem Państwa;
 23. wnoszenie aportem nieruchomości do spółek z udziałem gminy oraz nabywanie udziałów od spółek prawa handlowego;
 24. prowadzenie całości działań związanych z utworzeniem stref ekonomicznych na terenie miasta;
 25. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem komunalnym osób prawnych;
 26. prowadzenie czynności związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane oraz rozliczanie kosztów w tym zakresie;
 27. wydawanie opinii w sprawie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 28. podejmowanie całokształtu czynności w zakresie występowania do Wojewody Łódzkiego
  o wyrażenie zgody na przejęcie mienia na rzecz gminy;
 29. regulacja stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji oraz opracowywanie sprawozdań z przebiegu prac komunalizacyjnych dla potrzeb Rady Miejskiej i Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej;
 30. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;
 31. prowadzenie scaleń i podziału gruntów komunalnych;
 32. prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami gruntowymi oraz wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku ich sprzedaży;
 33. prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego zagospodarowania, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych;
 34. prowadzenie spraw z zakresu spisu rolnego;
 35. opiniowanie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa;
 36. prowadzenie spraw związanych z czasowym zajmowaniem nieruchomości komunalnych na cele inwestycyjne;
 37. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na budowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach komunalnych oraz na budowę budynków w granicy z działkami komunalnymi;
 38. prowadzenie spraw z zakresu służebności gruntowych i służebności przesyłu na działkach komunalnych;
 39. prowadzenie działań związanych z realizacją roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów w związku z uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego;
 40. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, a także inicjowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w szczególności w zakresie lokali socjalnych;
 41. współdziałanie z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawach gospodarki lokalowej, przydziału lokali komunalnych oraz w zakresie wspólnot mieszkaniowych;
 42. współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi instytucjami w sprawach gospodarki mieszkaniowej;
 43. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Tomaszowskim Kołem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności i łagodzenia jej skutków;
 44. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję osób z lokali mieszkalnych oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
 45. sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy.

 

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 11:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2021-12-10 11:45:43)