☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej


44 724 23 11 wew. 310
dyrektor: Piotr Zwardoń

 


Do zadań Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji pieczęci, tablic urzędowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku miasta;
 3. zabezpieczenie pomieszczeń biurowych i ich właściwe wyposażenie w sprzęt, maszyny biurowe, kancelaryjne oraz w środki czystości;
 4. planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 5. opracowywanie planów modernizacyjnych i kapitalnych remontów budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wykonawstwem;
 6. zabezpieczenie mienia Urzędu;
 7. prowadzenie książek obiektów budowlanych Urzędu;
 8. naprawa sprzętu i przedmiotów będących na wyposażeniu komórek organizacyjnych;
 9. obsługa kserograficzna dla potrzeb Urzędu i Rady Miejskiej;
 10. zabezpieczenie potrzeb Prezydenta Miasta i Urzędu w zakresie transportu osobowego;
 11. dokonywanie prenumeraty prasy, dzienników urzędowych, wydawnictw fachowych, prowadzenie rejestru zasobów bibliotecznych;
 12. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją sieci telefonicznej Urzędu;
 13. organizacja i nadzór nad utrzymaniem porządku w budynkach Urzędu oraz w ich obrębie;
 14. wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną miasta;
 15. uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
 16. administrowanie obiektami miejskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także prowadzenie ewidencji tych obiektów;
 17. obsługa administracyjna słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki we współpracy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta;
 18. prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z komórkami organizacyjnymi
  w zakresie przygotowywania dokumentacji do archiwizacji;
 19. prowadzenie Kancelarii Ogólnej, do zadań której należy w szczególności przyjmowanie, wysyłanie, rejestracja, segregacja oraz przekazywanie korespondencji, a także obsługa centrali telefonicznej i faksu;
 20. prowadzenie Punktu Informacyjnego, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie podstawowej obsługi obywateli w ich kontaktach z Urzędem (informacja
  o zakresie kompetencji komórek organizacyjnych Urzędu, o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw).

 W ramach Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej funkcjonuje Zespół Informatyków oraz Zespół ds. środków trwałych.

Do zadań Zespołu Informatyków należy w szczególności:

 1. opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu w zakresie bieżącej obsługi Urzędu oraz klientów Urzędu;
 2. zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci Urzędu;
 3. administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu, a także wdrażanie i administrowanie usługami www, poczta e-mail oraz innymi;
 4. nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych i obsługa projektowanych systemów teleinformatycznych;
 5. szkolenie pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych oraz obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego;
 6. nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
 7. administrowanie i nadzór nad dokonywaniem czynności prawnych w Internecie, związanych z infrastrukturą klucza publicznego (podpisu elektronicznego);
 8. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowanego w Urzędzie.

 

Do zadań Zespołu ds. środków trwałych należy w szczególności:

 1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, których gospodarowanie zostało powierzone zespołowi w formie elektronicznej kartoteki ilościowo – wartościowej środków trwałych;
 2. okresowe uzgadnianie zapisów w księgach inwentarzowych środków trwałych prowadzonych w zespole z zapisami w ewidencji analitycznej środków trwałych prowadzonej w Wydziale Finansowo-Księgowym;
 3. oznaczanie środków trwałych ujętych w księgach inwentarzowych  środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych prowadzonej w zespole,
 4. prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i objętych ewidencją bilansową Urzędu oraz obcych pozostałych środków trwałych nie objętych ewidencją bilansową Urzędu,
 5. prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych niskocennych użytkowanych przez komórki organizacyjne i ujętych ewidencją pozabilansową Urzędu,

 

 1. okresowe uzgadnianie zapisów w ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych prowadzonej w zespole z zapisami w ewidencji syntetycznej pozostałych środków trwałych prowadzonej przez Wydział Finansowo-Księgowy;
 2. okresowe uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi stanu wyposażenia pomieszczeń
  w pozostałe środki trwałe,
 3. wystawianie wewnętrznych dowodów księgowych OT w zakresie przychodu środków trwałych, których nabycie lub wytworzenie zostało powierzone Wydziałowi Obsługi Administracyjnej i Informatycznej,
 4. wnioskowanie o likwidację zużytych lub zniszczonych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, których gospodarowanie zostało powierzone Wydziałowi Obsługi Administracyjnej i Informatycznej,
 5. wystawianie wewnętrznych dowodów księgowych PT i LT w zakresie rozchodu środków trwałych i pozostałych środków trwałych, których gospodarowanie zostało powierzone Wydziałowi Obsługi Administracyjnej i Informatycznej,
 6. przyjmowanie pisemnych zgłoszeń dotyczących przemieszczenia środków trwałych
  i pozostałych środków trwałych pomiędzy użytkownikami lub komórkami organizacyjnymi, 
 7. wystawianie wewnętrznych dowodów księgowych MT dokumentujących zmianę miejsca użytkowania środka trwałego lub pozostałego środka trwałego,
 8. sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki majątkowej,
 9. uczestniczenie w rozliczeniu inwentaryzacji,
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności materialnej
  za powierzony majątek,
 11. bieżące uaktualnianie danych ewidencyjnych m.in. w oparciu o wyniki inwentaryzacji, protokoły kasacyjne i zgłoszenia przemieszczeń majątku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Leszek Pawlak
(2009-11-23 16:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2019-03-06 10:04:18)
 
 
ilość odwiedzin: 5743599

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X