☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
44 724 23 11 wew.256
kierownik Robert Urbański

ZADANIA BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI


Pracą Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli kieruje Kierownik Biura
– Audytor Wewnętrzny, który bezpośrednio podlega Prezydentowi Miasta.

Do najważniejszych zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy organizowanie i przeprowadzanie działalności audytowej i kontrolnej w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:

- opracowywanie w porozumieniu z Prezydentem Miasta rocznego planu audytu wewnętrznego, uwzględniając charakter działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta rocznym planem audytu poprzez m.in.:
- badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach brachunkowych,
- ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
- ocenę działania kontroli zarządczej pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności,
- ocenę skuteczności działania komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
- ocenę przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, przepisów wewnętrznych, w tym zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych,
- analizę możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych mających na celu usprawnienie pracy.;
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz stosownych wniosków i zaleceń;
- realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta;
- opracowywanie projektów zaleceń poaudytowych;
- monitorowanie wykonania zaleceń i ocena ich efektywności;
- realizacja czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym, w tym składanie opinii, wniosków lub zaleceń mających na celu usprawnienia funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
- prowadzenie pełnej dokumentacji audytowej;
- współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
- opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta;
- przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta planem kontroli w komórkach organizacyjnych urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;
- przeprowadzanie doraźnych kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta;
- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
- przygotowywanie wystąpień pokontrolnych;
- analiza informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
- przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
- sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
- opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki;
- współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
- kontrola zasad udzielania i wykorzystywania dotacji przyznawanych z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku;
- prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli;
- kierowania do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- opracowywanie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednoosobowych spółek oraz spółek handlowych z większościowym udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- opracowywanie zasad nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie dokumentacji likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli przez organy zewnętrzne;
- prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi przeprowadzanymi przez organy kontroli zewnętrznej oraz czuwanie nad terminowością realizacji wystąpień pokontrolnych przez zainteresowane komórki organizacyjne urzędu.            

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:45:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Chrobot
(2017-02-21 09:54:04)
 
 
ilość odwiedzin: 5154158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X