www.bip.gov.pl

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Sobota 28.02.2015

zaawansowane

Tomaszów Mazowiecki Św. Antoniego 42.

Kierownik - Ronek Monika - 724-22-79

Z-ca kierownika - Bernacki Piotr - 724-22-79

WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Rejestracja stanu cywilnego osób poprzez prowadzenie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi według właściwości miejscowej;
 2. Przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniach;
 3. Sporządzanie aktów urodzeń i wydawanie z nich odpisów;
 4. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
 5. Przyjmowanie oświadczeń o pochodzeniu dziecka;
 6. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
 7. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu imion noworodkom;
 8. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion noworodkom;
 9. Przyjmowanie oświadczeń od osób zgłaszających urodzenie po upływie terminu do zgłoszenia noworodka;
 10. Przyjmowanie oświadczeń świadka obecnego przy porodzie, lub który wie o urodzeniu dziecka na podstawie osobistego przekonania;
 11. Sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka;
 12. Sporządzanie protokołów w sprawie odtworzenia treści aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu;
 13. Przyjmowanie zapewnień od osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;
 14. Przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz o nazwisku ich dzieci;
 15. Przyjmowanie oświadczeń w formie uroczystej o wstąpieniu w związek małżeński (celebrowanie uroczystości zawierania związków małżeńskich);
 16. Sprawdzanie tożsamości i pełnoletności świadków przy zawieraniu małżeństw;
 17. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilne;
 18. Sporządzanie aktów małżeństw i wydawanie z nich odpisów;
 19. Sporządzanie protokołów zawarcia małżeństwa poza lokalem USC;
 20. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie rozwiedzionej do nazwiska jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego;
 21. Występowanie z wnioskiem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie jubilatom ,,Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie";
 22. Organizowanie uroczystości związanych z wręczeniem jubilatom specjalnych medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”;
 23. Przyjmowanie zgłoszeń o zgonach;
 24. Sporządzanie protokołów przesłuchania osoby zgłaszającej zgon po pochowaniu zwłok;
 25. Sporządzanie protokołów przesłuchania świadka w sprawie zgonu po pochowaniu zwłok;
 26. Sporządzanie aktów zgonów i wydawanie z nich odpisów;
 27. Wystawianie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego;
 28. Wpisywanie wzmianek marginesowych i przypisów przy aktach stanu cywilnego;
 29. Zawiadamianie w celu dokonywania wzmianek marginesowych i przypisków przy aktach innych urzędów stanu cywilnego, w których sporządzono akty osób, których zdarzenie dotyczy;
 30. Wykonywanie czynności związanych z informacją statystyczną GUS;
 31. Prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej;
 32. Przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie rejestracji oraz prowadzenia dokumentacji stanu cywilnego;
 33. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych;
 34. Udzielanie informacji i odpowiedzi na zapytania klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz innych czynności wykonywanych przez USC;
 35. Wydawanie decyzji w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:

a) sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego;
b) skreślenia części wpisu w aktach stanu cywilnego;
c) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
d) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
e) wpisania (umiejscowienia) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą;
f) zmiany imion i nazwisk;

 1. Wydawanie zezwoleń dotyczących:

a) skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
b) na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.

 1. Wydawanie na piśmie odmowy wykonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 2. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą;
 3. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych;
 4. Przekazywanie ksiąg 100-letnich do archiwum państwowego;
 5. Realizacja postanowień sądów i innych uprawnionych urzędów;
 6. Współpraca z innymi urzędami zajmującymi się rejestracją stanu cywilnego oraz ruchem ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych;
 7. Sporządzanie testamentów allograficznych;
 8. Redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z zakresem działania USC;
 9. Stałe dostarczanie do Referatu Informatyki aktualnych informacji dotyczących bieżącej pracy celem umieszczenia ich w serwisach informacyjnych Urzędu Miasta;
 10. Realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Urzędu Stanu Cywilnego.
   
Wytworzył:
Marek Pacek
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Pacek
(2012-05-14 13:32:16)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 1567878

Zaokrąglony róg prawy
Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X