☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Organizacyjno - Prawny

Wydział Organizacyjno - Prawny 
44 724 23 11 wew. 248
dyrektor Monika Michalska
 


1.Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy w szczególności:
1) wykonywanie obsługi prawnej Rady, Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu;
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: uchwał, zarządzeń oraz umów cywilnoprawnych;
3) doradztwo prawne i prowadzenie zastępstwa sądowego;
4) wydawanie opinii prawnych;
5) reprezentowanie miasta przed sądami oraz innymi organami w postępowaniach, w których miasto jest stroną;
6) współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowań windykacyjnych prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat oraz w zakresie postępowania egzekucyjnego;
7) informowanie Prezydenta o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, oraz uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;
8) udział w posiedzeniach Rady Miejskiej;
9) prowadzenie centralnych rejestrów skarg, wniosków i petycji składanych do Prezydenta Miasta i Urzędu przez mieszkańców, organizacje i instytucje społeczne;
10) dokonywanie okresowej kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego rozpatrywania skarg i wniosków przez poszczególne komórki organizacyjne;
11) nadzór i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udostępniania informacji publicznej, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej;
12) prowadzenie centralnej ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej, odpowiedzi, decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej bądź umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej;
13) uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
14) nadzór nad realizacją zadań statutowych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim;
15) prowadzenie procesów rekrutacji oraz procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
16) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu;
17) zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego pracowników Urzędu;
18) prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta i załatwianie w tym zakresie spraw pracowniczych;
19) koordynacja i nadzór nad przeprowadzeniem okresowej oceny pracowniczej;
20) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta;
21) organizowanie działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
22) współpraca z zakładową organizacją związkową w zakresie polityki płacowej i kadrowej;
23) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu, a w szczególności analiza potrzeb szkoleniowych i opracowywanie rocznych planów szkoleń;
24) organizacja i koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów w Urzędzie;
25) prowadzenie procedury wydawanie zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym;
26) wydawanie dokumentów poświadczających zatrudnienie w zlikwidowanych zakładach pracy na podstawie akt znajdujących się w archiwum zakładowym;
27) prowadzenie archiwum zakładowego.
2. W ramach Wydziału Organizacyjno-Prawnego funkcjonuje samodzielne stanowisko Radcy Prawnego podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta, którego zadania określa ustawa o radcach prawnych.
3. Wydział Organizacyjno-Prawny w ramach swoich zadań prowadzi Biuro Interwencji Obywatelskiej, które udziela mieszkańcom Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki nieodpłatnej pomocy w zakresie realizacji przysługujących im uprawnień i ochrony interesów znajdujących uzasadnienie w przepisach prawa i sytuacji osobistej, w obszarach zadań własnych Gminy.
4. Szczegółowe zasady udzielania mieszkańcom pomocy, o której mowa w ust. 3 określone zostaną w odrębnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 12:49:55)
 
 
ilość odwiedzin: 5154118

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X