☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Finansowo-Księgowy
44 724 23 11 wew. 207
p.o. Dyrektora  Iwona Jońska-Rybaczek

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:


1) sprawdzanie wpływających do Wydziału dokumentów księgowych (umów, zleceń, faktur, rachunków, delegacji, dyspozycji wykonania przelewu, decyzji, postanowień oraz innych dowodów księgowych) pod względem formalno rachunkowym;
2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
3) przeprowadzanie gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych w zakresie
wydatków, dochodów oraz pozostałej działalności Urzędu;
4) prowadzenie bilansowej ewidencji finansowo-księgowej w ujęciu analityczno- syntetycznym Urzędu Miasta i Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
5) księgowanie dochodów realizowanych przez organ finansowy Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki;
6) prowadzenie ewidencji wzajemnych rozliczeń z samorządowymi jednostkami i zakładami budżetowymi dla potrzeb sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego oraz sporządzanie wykazu należności i zobowiązań dla potrzeb sporządzenia bilansu skonsolidowanego;
7) prowadzenie w ujęciu analitycznym ewidencji środków trwałych będących w użytkowaniu Urzędu i objętych ewidencja bilansową Urzędu oraz środków trwałych przekazanych podległym jednostkom i innych obcych środków trwałych nie objętych ewidencją bilansową w Urzędzie;
8) prowadzenie pozabilansowej szczegółowej ewidencji księgowej należnych dochodów i pobieranych wpłat na kontach zobowiązań w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów oraz tytułów i klasyfikacji budżetowej w zakresie podatków, opłat i pozostałych dochodów budżetowych;
9) pobór opłaty skarbowej i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o opłacie skarbowej;
10) rozliczanie wpłat opłaty targowej;
11) wprowadzanie danych w zakresie przypisów i odpisów należności określonych na podstawie dokumentów ustalających bądź zmieniających wysokość zobowiązań, wydanych przez komórki merytoryczne Urzędu;
12) uzgadnianie za każdy miesiąc ustalonych kwot zobowiązań podatkowych i pozostałych ze stanowiskami wymiaru podatków i opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych ustalanych w poszczególnych komórkach merytorycznych Urzędu;
13) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu;
14) przekazywanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury, innych instytucji i organizacji oraz rozliczanie ich wykorzystania;
15) dokonywanie rozliczeń z budżetem państwa z tytułu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także z innymi instytucjami współfinansującymi zadania miasta z tytułu otrzymanych dotacji i środków;
16) obsługa finansowo-księgowa zadań i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych pozyskanych środków zewnętrznych, w tym prowadzenie
rachunkowości projektu;
17) prowadzenie spraw w zakresie obsługi bankowej budżetu i rachunków podległych jednostek;
18) zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób fizycznych świadczących w Urzędzie prace w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło;
19) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie deklaracji i sprawozdawczości w tym zakresie;
20) sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników i osób fizycznych, które świadczyły pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
21) wydawanie do celów emerytalno-rentowych zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników Urzędu oraz dla byłych pracowników zlikwidowanych jednostek, których organem założycielskim była Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego;
22) obsługa finansowa w zakresie wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
23) obsługa finansowa wypłacanych stypendiów, diet dla radnych Rady Miejskiej oraz wynagrodzeń dla członków komisji powoływanych przez Prezydenta Miasta oraz innych wynagrodzeń i przeprowadzanie rozliczeń w tym zakresie;
24) prowadzenie rejestru umów z kontrahentami w zakresie wydatków i dochodów Urzędu;
25) sprawdzanie z ewidencją księgową ewidencji zakupów i sprzedaży towarów i usług w zakresie podlegającym ustawie o podatku VAT na podstawie rejestrów z wydziałów merytorycznych;
26) prowadzenie zbiorczych rejestrów zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT, sporządzanie zbiorczej deklaracji oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym, z uwzględnieniem skonsolidowanych rozliczeń z jednostkami budżetowymi;
27) prowadzenie rozliczeń w zakresie dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników;
28) prowadzenie rozliczeń wpłat i zwrotów wadium na udział w przetargach oraz w zakresie zabezpieczeń należytego wykonywania umów, gwarancji i rękojmi;
29) prowadzenie naliczeń i dokonywanie wpłat na PFRON;
30) wyliczanie 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze izby rolniczej i przekazywanie po upływie terminu płatności;
31) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
32) przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji i aktualizacji należności w zakresie prowadzonej ewidencji;
33) dokonywanie wyceny materiałów i środków trwałych na arkuszach spisu z natury w wyniku inwentaryzacji oraz ujmowanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych Urzędu;
34) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych w zakresie działalności Urzędu, a także rocznych sprawozdań finansowych Urzędu, tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki;
35) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;
36) uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 11:24:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Respondek
(2018-03-19 08:16:29)
 
 
ilość odwiedzin: 5154131

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X