☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miasta bud. A drugie piętro tel. 447242311 wew. 245, 246, 247, 260, 289

  Dyrektor- Pietrzyk Lucyna - wew. 244

Wydział Gospodarki Nieruchomościami podlega Zastępcy Prezydenta Miasta

WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami


 Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) wydawanie postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości oraz decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości;
2) pozyskiwanie gruntów do zasobu miejskiego;
3) ustalanie opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
4) ustalanie i pobieranie opłat adiacenckich;
5) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd oraz w użyczenie;
6) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie prawa pierwokupu;
7) załatwianie spraw w zakresie nadawania nazw ulicom i placom oraz nadawanie numeracji porządkowej;
8) załatwianie spraw w zakresie użytkowania terenów przez ogródki działkowe;
9) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
10) prowadzenie spraw w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego
ustanowionego na nieruchomości w prawo własności;
11) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic;
12) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
13) przekazywanie nieruchomości między jednostkami samorządu terytorialnego oraz Skarbem Państwa;
14) wnoszenie aportem nieruchomości do spółek z udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz nabywanie udziałów od spółek prawa handlowego;
15) prowadzenie całości działań związanych z utworzeniem stref ekonomicznych na terenie miasta;
16) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem komunalnym osób prawnych;
17) prowadzenie czynności związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane oraz rozliczanie kosztów w tym zakresie;
18) wydawanie opinii w sprawie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
19) podejmowanie całokształtu czynności w zakresie występowania do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na przejęcie mienia na rzecz miasta;
20) regulacja stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji oraz opracowywanie sprawozdań z przebiegu prac komunalizacyjnych dla potrzeb Rady Miejskiej i Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej;
21) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;
22) prowadzenie scaleń i podziału gruntów komunalnych;
23) prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami gruntowymi oraz wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku ich sprzedaży;
24) prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego zagospodarowania, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych;
25) prowadzenie spraw z zakresu spisu rolnego;
26) opiniowanie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa;
27) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajmowaniem nieruchomości komunalnych na cele inwestycyjne;
28) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na budowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach komunalnych oraz na budowę budynków w granicy z działkami
komunalnymi;
29) prowadzenie spraw z zakresu służebności gruntowych i służebności przesyłu na działkach komunalnych;
30) prowadzenie działań związanych z realizacją roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów w związku z uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego;
31) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, a także inicjowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w szczególności w zakresie lokali socjalnych;
32) współdziałanie z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawach gospodarki lokalowej, przydziału lokali komunalnych oraz w zakresie wspólnot mieszkaniowych;
33) współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi instytucjami w sprawach gospodarki mieszkaniowej;
34) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Tomaszowskim Kołem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności i łagodzenia jej skutków;
35) prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję osób z lokali mieszkalnych oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
36) sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy;
37) wykonywanie całokształtu zadań związanych z administracją nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego 55.

Wytworzył:
Leszek Pawlak
Udostępnił:
Jan Siedlarski
(2009-12-03 10:27:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 08:49:27)
 
 
ilość odwiedzin: 5154145

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X