☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miasta ul. Mościckiego 12 tel. 447242311 wew. 245, 246, 247, 260, 289

Dyrektor - Elżbieta Milewicz - wew. 244

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. wydawanie postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości oraz decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości;
 2. pozyskiwanie gruntów do zasobu miejskiego;
 3. ustalanie opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
 4. ustalanie i pobieranie opłat adiacenckich;
 5. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd oraz
  w użyczenie;
 6. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie prawa pierwokupu;
 7. załatwianie spraw w zakresie nadawania nazw ulicom i placom oraz nadawanie numeracji porządkowej;
 8. załatwianie spraw w zakresie użytkowania terenów przez ogródki działkowe;
 9. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym
  i bezprzetargowym;
 10. prowadzenie spraw w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości w prawo własności;
 11. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic;
 1. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
 2. przekazywanie nieruchomości między jednostkami samorządu terytorialnego oraz Skarbem Państwa;
 3. wnoszenie aportem nieruchomości do spółek z udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz nabywanie udziałów od spółek prawa handlowego;
 4. prowadzenie całości działań związanych z utworzeniem stref ekonomicznych na terenie miasta;
 5. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem komunalnym osób prawnych;
 6. prowadzenie czynności związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane oraz rozliczanie kosztów w tym zakresie;
 7. wydawanie opinii w sprawie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 8. podejmowanie całokształtu czynności w zakresie występowania do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na przejęcie mienia na rzecz miasta;
 9. regulacja stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji oraz opracowywanie sprawozdań z przebiegu prac komunalizacyjnych dla potrzeb Rady Miejskiej i Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej;
 10. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;
 11. prowadzenie scaleń i podziału gruntów komunalnych;
 12. prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami gruntowymi oraz wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku ich sprzedaży;
 13. prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego zagospodarowania, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych;
 14. prowadzenie spraw z zakresu spisu rolnego;
 15. opiniowanie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa;
 16. prowadzenie spraw związanych z czasowym zajmowaniem nieruchomości komunalnych na cele inwestycyjne;
 17. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na budowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach komunalnych oraz na budowę budynków w granicy z działkami komunalnymi;
 18. prowadzenie spraw z zakresu służebności gruntowych i służebności przesyłu na działkach komunalnych;
 1. prowadzenie działań związanych z realizacją roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów w związku z uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego;
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, a także inicjowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w szczególności w zakresie lokali socjalnych;
 3. współdziałanie z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawach gospodarki lokalowej, przydziału lokali komunalnych oraz w zakresie wspólnot mieszkaniowych;
 4. współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi instytucjami w sprawach gospodarki mieszkaniowej;
 5. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Tomaszowskim Kołem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności i łagodzenia jej skutków;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję osób z lokali mieszkalnych oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
 7. sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy;
 8. wykonywanie całokształtu zadań związanych z administracją nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego 55.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Leszek Pawlak
Udostępnił:
Jan Siedlarski
(2009-12-03 10:27:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2019-03-06 09:54:56)
 
 
ilość odwiedzin: 5743627

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X