☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Inwestycji (WI)

 Wydział Inwestycji

44 724 23 11 wew. 225
dyrektor
Adam Koziełek

 

 1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy ze środków zewnętrznych, opracowywanie wniosków i projektów w tym zakresie;
 2. informowanie zainteresowane komórki organizacyjne i podległe jednostki o programach i procedurach otrzymywania środków pomocowych;
 3. opracowywanie wspólnie z komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o finansowanie przygotowanych projektów ze środków pomocowych oraz koordynowanie poszczególnych działań zgodnie z harmonogramem projektu;
 4. zarządzanie projektem w trakcie realizacji;
 5. zarządzanie merytoryczne oraz finansowe projektem w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
 1. dokonywanie rozliczeń finansowych ze wszystkimi instytucjami biorącymi udział w projekcie, jak również z Instytucją Pośredniczącą w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
 2. ostateczne wdrożenie i eksploatacja projektu;
 3. konsultowanie zakresu prac i poszczególnych działań projektu z jednostkami, instytucjami,  komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w projekcie;
 4. sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości projektu;
 5. zarządzanie zmianami w projekcie;
 6. pomoc, doradztwo i współpraca przy sporządzaniu wniosków i realizacji programów dla jednostek organizacyjnych;
 7. inicjowanie projektów i działań prorozwojowych, w tym opracowywanie planów rozwojowych miasta;
 8. opiniowanie dokumentów związanych z rozwojem miasta, przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta i podległe jednostki organizacyjne, w tym opiniowanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
 9. nawiązywanie kontaktów z inwestorami oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie merytorycznej obsługi inwestorów i promocji terenów inwestycyjnych oraz pomocy przedsiębiorcom działającym na lokalnym rynku pracy;
 10. organizowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz podmiotami społecznymi i gospodarczymi, a także udzielanie informacji i pomocy w zakresie realizacji działań prorozwojowych na terenie miasta;
 11. inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy o charakterze społeczno- gospodarczym z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z gminami i regionami zagranicznymi;
 12. wdrażanie i koordynacja działań Urzędu w zakresie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 13. przygotowywanie strategicznych dokumentów dotyczących rewitalizacji miasta, a w szczególności programu rewitalizacji miasta oraz nadzór nad wszystkimi sprawami dotyczącymi realizacji programu rewitalizacji miasta w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz koordynacja programów wspierających realizację programu rewitalizacji miasta;
 14. wykonywanie całokształtu spraw związanych z budżetem obywatelskim;
 1. koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o harmonogramy zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy złożone przez komórki organizacyjne Urzędu;
 2. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie kompletnych wniosków o zamówienie publiczne przedłożonych przez poszczególne komórki organizacyjne, przy ścisłej współpracy z wnioskodawcami;
 3. prowadzenie postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem zamówień udzielanych przez komórki organizacyjne na podstawie odrębnego regulaminu);
 4. udział w posiedzeniach, pracach oraz merytoryczna obsługa Stałej Komisji Przetargowej;
 5. przygotowanie, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, wystąpień wniosków związanych z udzielaniem i realizacją zamówień;
 6. przygotowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, odpowiedzi na wniesione pytania, wnioski, odwołania;
 7. udział w rozprawach przed Krajowa Izbą Odwoławczą;
 8. opiniowanie i weryfikowanie programów na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji miejskiej infrastruktury technicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi i podległymi jednostkami organizacyjnymi;
 9. zlecanie opracowań koncepcyjnych planowanych inwestycji, kompleksowych dokumentacji technicznych, specjalistycznych opracowań, ekspertyz i opinii;
 10. koordynowanie wykonawstwa oraz zapewnienie obsługi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i zakończenia;
 11. odbiory i rozliczanie realizowanych inwestycji oraz przekazanie ich do eksploatacji;
 12. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych;
 13. inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej;
 14. współpraca w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji z gestorami sieci gazowych, elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz zarządcami dróg;
 15. przygotowywanie i zlecanie opracowań dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków pozabudżetowych, w szczególności: wniosków, studiów wykonalności, analiz finansowych, decyzji;
 16. rozliczanie przy udziale Wydziału Finansowo-Księgowego dofinansowania inwestycji uzyskanego z środków pozabudżetowych;
 1. obsługa w zakresie rozpatrywania wniosków o dotację dla organizacji ogrodów działkowych (sporządzanie umów, przekazywanie i rozliczanie);
 2. prowadzenie kont analitycznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych w zakresie wydatków i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości;
 3. prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji Gospodarczej, do którego zadań należy realizacja działań ujętych w projekcie pod nazwą: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, współfinansowanego
  w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 5743624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X