☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Inwestycji (WI)

 Wydział Inwestycji

44 724 23 11 wew. 225
dyrektor
Adam Koziełek

 

1. Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy ze środków zewnętrznych, opracowywanie wniosków i projektów w tym zakresie;
2) informowanie zainteresowane komórki organizacyjne i podległe jednostki o programach i procedurach otrzymywania środków pomocowych;
3) opracowywanie wspólnie z komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o finansowanie przygotowanych projektów ze środków pomocowych oraz koordynowanie poszczególnych działań zgodnie z harmonogramem projektu;
4) zarządzanie projektem w trakcie realizacji;
5) zarządzanie merytoryczne oraz finansowe projektem w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
6) dokonywanie rozliczeń finansowych ze wszystkimi instytucjami biorącymi udział w projekcie, jak również z Instytucją Pośredniczącą w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
7) ostateczne wdrożenie i eksploatacja projektu;
8) konsultowanie zakresu prac i poszczególnych działań projektu z jednostkami, instytucjami, komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w projekcie;
9) sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości projektu;
10) zarządzanie zmianami w projekcie;
11) pomoc, doradztwo i współpraca przy sporządzaniu wniosków i realizacji programów dla jednostek organizacyjnych;
12) koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o harmonogramy zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy złożone przez komórki organizacyjne Urzędu;
13) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie kompletnych wniosków o zamówienie publiczne przedłożonych przez poszczególne komórki organizacyjne, przy ścisłej współpracy z wnioskodawcami;
14) prowadzenie postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem zamówień udzielanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Architektury);
15) udział w posiedzeniach, pracach oraz merytoryczna obsługa Stałej Komisji Przetargowej;
16) przygotowanie, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, wystąpień wniosków związanych z udzielaniem i realizacją zamówień;
17) przygotowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, odpowiedzi na wniesione pytania, wnioski, odwołania;
18) udział w rozprawach przed Krajowa Izbą Odwoławczą;
19) prowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym;
20) opiniowanie i weryfikowanie programów na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji miejskiej infrastruktury technicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi i podległymi jednostkami organizacyjnymi;
21) zlecanie opracowań koncepcyjnych planowanych inwestycji, kompleksowych dokumentacji technicznych, specjalistycznych opracowań, ekspertyz i opinii;
22) koordynowanie wykonawstwa oraz zapewnienie obsługi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i zakończenia;
23) odbiory i rozliczanie realizowanych inwestycji oraz przekazanie ich do eksploatacji;
24) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych;
25) inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej;
26) współpraca w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji z gestorami sieci gazowych, elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz zarządcami dróg;
27) przygotowywanie i zlecanie opracowań dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków pozabudżetowych, w szczególności: wniosków, studiów wykonalności, analiz finansowych, decyzji;
28) rozliczanie przy udziale Wydziału Finansowo-Księgowego dofinansowania inwestycji uzyskanego z środków pozabudżetowych;
29) obsługa w zakresie rozpatrywania wniosków o dotację dla organizacji ogrodów działkowych (sporządzanie umów, przekazywanie i rozliczanie);
30) prowadzenie kont analitycznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych w zakresie wydatków i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości.


 
 
ilość odwiedzin: 5154140

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X