Opłata skarbowa

Opłatę skarbową należy wpłacać przelewem bankowym na konto:

 

nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324.

W tytule wpłaty należy wpisać jakiego rodzaju jest to opłata skarbowa.

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową uiszcza się z dniem powstania obowiązku jej zapłaty.

Przedmiot opłaty skarbowej 

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

 • wydanie zaświadczenia na wniosek

 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej

 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej

 • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje  zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie 

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową

Sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania, przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007  poz. 1330).

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego,

 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto urzędu właściwego,

 • rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Zwrot opłaty skarbowej - wymagane dokumenty

 • wniosek o zwrot opłaty skarbowej składany i podpisany przez osobę fizyczną we własnym imieniu, w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną (KRS) lub pełnomocnika, pełnomocnik wnioskodawcy musi do wniosku dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał),
 • wskazanie gdzie był lub miał być złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), za który dokonano opłaty skarbowej, która ma zostać zwrócona,
 • w przypadku zwrotu opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, we wniosku należy oświadczyć, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa / prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie (wskazać mocodawcę/pełnomocnika lub sygn. akt lub w jakiej sprawie zostało udzielone) nie został złożony w sądzie / organie administracji na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 

Wzory druków zaświadczeń i wniosków

Decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Wytworzył:
ALicja Wojewódzka
Udostępnił:
Wojewódzka Alicja
(2015-12-02 14:36:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojewódzka Alicja
(2021-03-10 14:02:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki