☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLIV sesja Rady Miejskiej na dzień 18 grudnia 2013r.

Autopoprawka do porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zwołanej na dzień 18 grudnia 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
  27 listopada 2013 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”:
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  na 2014 rok”;
 2. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
 3. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 4. dyskusja nad przedmiotowym projektem uchwały;
 5. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności działki gruntu położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Piaskowej 55.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 9/13, Leśnej 3/7 i Grzybowej 2/4.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Duracza 30.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 5a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, udziałów we współwłasności działki nr 161/6 w obr. 12 oraz zabudowanej nieruchomości położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 6.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 9.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
  w Rodzinie na lata 2014 – 2016.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok.
 17. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2014 rok.
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7559308

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X