☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXIX sesję Rady Miejskiej na dzień 26 czerwca 2013r.

Proponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 26 czerwca 2013 roku (środa) na godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
  z dnia 29 maja 2013 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2012 rok.
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2012 rok;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2012 rok;
 • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
 • stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022”.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXV/538/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działki stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim w obr. 23 o nr ewidencyjnym 875/2 mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej
  przy ul. Brylantowej 15.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działki stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim w obr. 19 o nr ewidencyjnym 95/6 mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej
  przy ul. płk Stanisława Hojnowskiego 21.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Legionów 78a.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 53.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  przy ul. Wschodniej nr 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu wybudowanemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dot. ronda
  przy węźle Tomaszów Maz. – Centrum na S-8).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 w granicach administracyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
  dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
  na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. J.U. Niemcewicza 50/56.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 95/97.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w komisji w celu opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2014 – 2018.
 16. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień
  31.12.2012 r.
 17. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 18. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 19. Interpelacje i wnioski radnych.
 20. Korespondencja i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7558214

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X