☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXVI Sesja Rady Miejskiej na dzień 27 marca 2013 r.

Proponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 27 marca 2013 roku (środa) na godz. 10.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 26 lutego 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2043”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXVII/242/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 roku, zmienionej uchwałą nr XXIX/250/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2013”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/292/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej 9 - 15, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działki stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obr. 19 przy ul. Opoczyńskiej o nr ewidencyjnym 429 mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Opoczyńskiej 120.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków na lata 2013 – 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
16. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2010 – 2012 za 2012 rok.
17. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 „Tomaszów dla Seniorów” za 2012 rok.
18. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich za 2012 rok.
19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2013 za 2012 rok.
20. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 za 2012 rok.
21. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2011 – 2012.
22. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
23. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
24. Interpelacje i wnioski radnych.
25. Korespondencja i sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Edyta Wieteska
Udostępnił:
Marek Pacek
(2013-03-21 12:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2013-06-21 11:08:47)

 
 
liczba odwiedzin: 8128419

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X