☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXII Sesja Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2012 r.

Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 28 listopada 2012 roku (środa) o godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 30 października 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pani Joannie Kulmowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 6 przy ul. Żeromskiego 29 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 61.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ujezdzkiej nr 35 – 39.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 – go Maja nr 6.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Luboszewskiej nr 51 – 59.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wola Wiaderna
  w ramach rozliczenia z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, działek gruntu stanowiących własność komunalną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych przy ul. Szerokiej 17 i 17a, mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 8 przy ul. Ciasnej oznaczonych w ewidencji gruntów nr 202 i 203.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 8 przy ul. Warszawskiej 16/18 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 455.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu drogi krajowej nr 48 w granicach administracyjnych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2013 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tomaszowie Mazowieckim.
 26. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 27. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 28. Interpelacje i wnioski radnych.
 29. Korespondencja i sprawy różne.
 30. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7556153

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X