☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVII Sesja Rady Miejskiej z 27 czerwca 2012r.

Proponowany porządek obrad XXVIIsesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 27 czerwca 2012 roku o godz. 9.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 21 maja 2012 roku oraz protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 30 maja 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2011 rok.
 • przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2011 rok;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2011 rok;
 • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
 • stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku o udzielenie absolutorium;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku o udzielenie absolutorium;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
 1. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, realizujących zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej, wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Łodzi.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 34.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Zdobywcy świata” realizowanego w latach 2012 – 2013 w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXI/515/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowieckina okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/52/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych.
 9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 10. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Korespondencja i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
   

 


 
 
liczba odwiedzin: 7559866

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X