☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XIX Sesja Rady Miejskiej z dn. 30 listopada 2011 r.

na dzień 30 listopada 2011 roku (środa) o godz. 11.00 w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16 XIX sesję Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 26 października 2011 roku oraz z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 3 listopada 2011 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego z tej samej listy wyborczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok”.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/52/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011 – 2020”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Odkryć i zrozumieć świat” realizowanego w latach 2012 – 2013 w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 13 przy ul. Jarzębinowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1091/2.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej nr 98.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego nr 86 - 86a.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej należącego do Gminy Miasto Tomaszów Maz., położonej w Tomaszowie Maz. przy drodze krajowej nr 8 na prawo własności nieruchomości gruntowej i udział w prawie własności nieruchomości gruntowej należące do osoby fizycznej, położone w Tomaszowie Maz. przy drodze krajowej nr 8.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2013.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/542/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2012 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty Skrzypek na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Gabriela Śliwki w przedmiocie nieprawidłowości związanych z rozwiązaniem z nim stosunku pracy przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.
 22. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 23. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 24. Interpelacje i wnioski radnych.
 25. Korespondencja i sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7559210

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X