Zakup i dostawa zestawu gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn.: „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu.