☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie WA.ZUZ.4210.1102.2022.DM element menu 2022-05-23 10:37:45 UTWORZENIE
Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja 2 spotów radiowych, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu numer: UDA- RPLD.02.02.02-10-0011/20. element menu 2022-05-23 10:19:26 UTWORZENIE
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dworcowej nr 8, ul. Zacisze nr 3 element menu 2022-05-20 16:56:56 UTWORZENIE
Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja i aktualizacja Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Startegia powinna być zaktualizowana do roku 2028 z perspektywą do roku 2035. element menu 2022-05-20 14:24:22 UTWORZENIE
Zarządzenia Nr 161/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki. element menu 2022-05-20 08:36:06 UTWORZENIE
Porządek LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 26 maja 2022 r. element menu 2022-05-19 20:11:31 UTWORZENIE
Porządek LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 26 maja 2022 r. element menu 2022-05-19 20:10:22 UTWORZENIE
Porządek LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 26 maja 2022 r. element menu 2022-05-19 20:09:05 UTWORZENIE
Zapytanie znak WAN-N.6811.9.2022 dotyczące wykonania rocznych przeglądów technicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. element menu 2022-05-19 12:17:02 UTWORZENIE
Opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju i Promocji Przemysłów Czasu Wolnego dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz z przeprowadzeniem cyklu szkoleń wdrożeniowych i promocyjnych. element menu 2022-05-19 11:41:10 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w dniu 11 maja 2022r. Decyzja Nr 65/W/2022. Działka o numerze ewidencyjnym 452 w obrębie 7, położona w Tomaszowie Mazowieckim. element menu 2022-05-18 12:07:48 UTWORZENIE
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 13 maja 2022r. Decyzji Nr 6/S/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej (pow. użytkowa ok. 5000m2) z częścią socjalno – biurową o powierzchni ok. 600m2 wraz z niezbędną infrastrukturą", planowanej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 165 w obrębie 4 położonej przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim. INTER-VION Spółka Akcyjna, ul. Ostrobramska 91, 04 – 118 Warszawa. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, podaje treść decyzji Nr 6/S/2022 do publicznej wiadomości. element menu 2022-05-18 11:36:20 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wydaniu w dniu 13 maja 2022r. Decyzji Nr 6/S/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej (pow. użytkowa ok. 5000m2) z częścią socjalno – biurową o powierzchni ok. 600m2 wraz z niezbędną infrastrukturą", planowanej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 165 w obrębie 4 położonej przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim. INTER-VION Spółka Akcyjna, ul. Ostrobramska 91, 04 – 118 Warszawa. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, podaje treść decyzji Nr 6/S/2022 do publicznej wiadomości. element menu 2022-05-18 11:32:44 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamiające strony postępowania o ponownym II wystąpieniu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, co do zakresu raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim, Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Nazwa przedsięwzięcia: "Budowa hali produkcyjnej z częścią biurową, a także instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 163/129 obr. 4 Miasto Tomaszów Mazowiecki" element menu 2022-05-18 11:28:50 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wydaniu w dniu 16 maja 2022r. Decyzji Nr 21/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa ulicy Smolnej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową kanału technologicznego, budową kanalizacji deszczowej i rozwiązaniem ewentualnych kolizji" zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 360 oraz 233 w obrębie 1, położone w Tomaszowie Mazowieckim. Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. element menu 2022-05-18 11:25:36 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 2408716