Urząd Stanu Cywilnego

Urzędu Stanu Cywilnego

Sprawy związane z urodzeniami – pokój nr 2 tel. (44) 724 22 79 wew. 22

Sprawy związane z wydawaniem odpisów – pokój nr 3 tel. (44) 724 22 79 wew. 23

Sprawy związane z załatwianiem zgonów – pokój nr 4 tel. (44) 724 22 79 wew. 24

Sprawy związane  z załatwianiem ślubów, wydawaniem zaświadczeń i inne – pokój nr 5

(z-ca kierownika) tel. (44) 724 22 79 wew. 26

Sprawy związane z wpisaniem aktów do rejestru stanu cywilnego, sprostowaniem, uzupełnianiem aktu, zmianą imienia i nazwiska i inne - pokój nr1 (kierownik) tel. (44) 724 22 79 wew. 21

 


44 724 22 79
kierownik Monika Ronek


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. rejestracja stanu cywilnego osób poprzez prowadzenie rejestru stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi według właściwości miejscowej;
 2. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawaniem z nich odpisów;
 3. przyjmowanie oświadczeń koniecznych do sporządzenia aktu urodzenia;
 4. przyjmowanie oświadczeń o powrocie osób rozwiedzionych do nazwiska jakie nosiły przed zawarciem związku małżeńskiego;
 5. nadawanie numeru PESEL oraz zameldowanie dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia oraz zmiana numeru PESEL w związku ze sprostowaniem daty urodzenia lub zmiany płci;
 6. przyjmowanie oświadczeń w formie uroczystej o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC i poza lokalem USC;
 7. organizowanie uroczystości związanych z wręczeniem jubilatom medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie";
 8. migracja aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do rejestru stanu cywilnego;
 9. wydawanie decyzji i dokonywanie czynności materialno-technicznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
 10. sporządzanie testamentów allograficznych;
 11. przyjmowanie opłat skarbowych związanych z realizacją zadań prowadzonych przez USC.
Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 12:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2020-06-05 08:00:01)