Wydział Obsługi Prawnej

Wydział Obsługi Prawnej

tel: 44 726 25 38, 44 726 25 98, 44 726 25 48, 44 726 25 45

 

44 726 25 99
dyrektor Monika Michalska
 


1. Do zadań Wydziału Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 

1) wykonywanie obsługi prawnej Rady, Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu;
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: uchwał, zarządzeń oraz umów cywilnoprawnych;
3) doradztwo prawne i prowadzenie zastępstwa sądowego;
4) wydawanie opinii prawnych;
5) reprezentowanie miasta przed sądami oraz innymi organami w postępowaniach, w których miasto jest stroną;
6) współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowań windykacyjnych prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat oraz w zakresie postępowania egzekucyjnego;
7) informowanie Prezydenta o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, oraz uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;
8) udział w posiedzeniach Rady Miejskiej;
9) prowadzenie centralnych rejestrów skarg, wniosków i petycji składanych do Prezydenta Miasta i Urzędu przez mieszkańców, organizacje i instytucje społeczne;
10) dokonywanie okresowej kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego rozpatrywania skarg i wniosków przez poszczególne komórki organizacyjne;
11) nadzór i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udostępniania informacji publicznej, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej;
12) prowadzenie centralnej ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej, odpowiedzi, decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej bądź umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej;
13) uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów.


2. W ramach Wydziału Obsługi Prawnej funkcjonuje samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego, które podlegają bezpośrednio Prezydentowi Miasta. Zadania radcy prawnego określa ustawa o radcach prawnych.


3. Wydział Obsługi Prawnej w ramach swoich zadań prowadzi Biuro Interwencji Obywatelskiej, które udziela mieszkańcom miasta nieodpłatnej pomocy w zakresie realizacji przysługujących im uprawnień i ochrony interesów znajdujących uzasadnienie w przepisach prawa i sytuacji osobistej, w obszarach zadań własnych gminy. Szczegółowe zasady udzielania mieszkańcom pomocy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 12:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-11-23 11:55:15)