Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zwołanej na dzień 24 września 2015 roku (czwartek) o godz. 11.00

1.Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.Przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
3.Przyjęcie protokołów z XIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku i z XV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 września 2015 roku.
4.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
5.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Tomaszowskim przy realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.
7.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Tomaszów Mazowiecki
przy realizacji projektu pn. „Budowa drogi lokalnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 55 i 57.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Legionów nr 18a.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
11.Informacja o stanie finansowym spółek miejskich.
12.Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2013 – 2014.
13.Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych w I półroczu roku 2015.
14.Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
15.Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
16.Interpelacje i wnioski radnych.
17.Korespondencja i sprawy różne.
18.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Halina Chyra
(2015-09-17)
Udostępnił:
Pacek Marek
(2015-09-17 14:51:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2015-09-17 14:54:44)