Zwolnienia i ulgi

Zasady postępowania w sprawie składania wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości (w tym pomoc de minimis) - wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatkowej/ odsetek za zwłokę/ opłaty prolongacyjnej/ odroczenia terminu płatności podatku/ odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/ rozłożenia zapłaty podatku na raty/ rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU - kliknij

Załącznik Nr 1 Wniosek - osoby fizyczne - o umorzenie zaległości

Załącznik Nr 2 Wniosek - osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą - o umorzenie zaległości 

Załącznik Nr 3 Wniosek - osoby fizyczne - o raty/odroczenie 

Załącznik Nr 4 - Wniosek - osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą - o raty/odroczenie

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o otrzymaniu, nie otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik Nr 6 Oświadczenie o otrzymaniu, nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Załącznik Nr 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik Nr 8 Protokół o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBOWIĄZUJĄCE

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej na podstawie Uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Uchwała określa szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki mieszkalne lub ich części położone na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną.

Warunkiem uzyskania i korzystania ze zwolnienia jest poniesienie kosztów w wysokości 8.000 zł. brutto po wejściu w życie niniejszej uchwały (czyli od 02.06.2020 r.) i podłączenie do budynku mieszkalnego instalacji fotowoltaicznej przez cały okres korzystania ze zwolnienia, a także złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przez pojęcie koszty należy rozumieć pochodzące z własnych źródeł środki finansowe przeznaczone na zakup i podłączenie instalacji fotowoltaicznej. Do kosztów nie zalicza się wydatków o charakterze operacyjnym, takich jak opłaty administracyjne lub koszty uzyskania finansowania inwestycji.

Wniosek o zwolnienie należy złożyć najpóźniej do końca roku, w którym zostały poniesione koszty wraz z informacją na podatek od nieruchomości, w której wykazuje się przedmioty zwolnione na podstawie niniejszej uchwały, a do złożenia której obligują przepisy ustawy o podatkach lokalnych.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów,

- oświadczenie, że budynek jest podłączony do instalacji fotowoltaicznej stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

- oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o zwolnienie obowiązany jest złożyć wszystkie wyżej wymienione dokumenty, jak również informację niezbędne do udzielenia pomocy de minimis wymagane przepisami o pomocy publicznej (§5 pkt 5 i § 6 uchwały).

Zwolnienie przysługuje na okres 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym poniesiono koszty związane z podłączeniem instalacji.

Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów.

Organ podatkowy jest uprawniony do kontroli spełnienia przez podatnika warunków korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w zakresie budynków lub ich części zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w których wykonano remont elewacji na podstawie Uchwały LXI/473/2022  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Uchwała określa szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy tych nieruchomości, w których po wejściu w życie niniejszej uchwały został przeprowadzony i zakończony remont elewacji.

Przez pojęcie elewacji należy rozumieć zewnętrzne ściany budynku wraz z występującymi na niej elementami architektonicznymi. Do nakładów na remont elewacji zalicza się także koszty poniesione na remont dachu budynku, jeżeli remont dachu wykonany był wraz z remontem elewacji.

W przypadku, gdy nieruchomość pozostaje we współwłasności, zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia składają wszyscy współwłaściciele. Zgłoszenie takie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały należy złożyć przed rozpoczęciem remontu wraz z dokumentacją potwierdzającą stan elewacji, w tym dokumentację fotograficzną oraz kopie uzyskanych pozwoleń zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Rozpoczęcie remontu elewacji musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zgłoszenia.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres nie dłuższy niż 5 lat. Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest zakończenie remontu przed upływem okresu obowiązywania uchwały (31.12.2023 r.). Kwota zwolnienia za cały okres jego przysługiwania nie może przekroczyć 20.000 zł. oraz 90% nakładów poniesionych na remont elewacji.

O zwolnienie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości. W przypadku przedsiębiorców zwolnienie to będzie stanowić pomoc publiczną de minimis.

Zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli remont elewacji został wykonany z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub zaleceń konserwatorskich.

W terminie 30 dni od zakończenia remontu elewacji osoba ubiegająca się o zwolnienie musi przedłożyć informację o zakończeniu remontu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, dokumentację fotograficzną przedstawiającą wygląd elewacji po remoncie oraz informację zbiorczą o wysokości poniesionych nakładów na remont wraz z kopiami faktur i rachunków.

Zwolnienia tego nie stosuje się wobec podatników posiadających zadłużenie z tytułu zobowiązań podatkowych, wieczystego użytkowania oraz czynszów z tytułu umowy dzierżawy wobec budżetu miasta w momencie zakończenia remontu oraz w trakcie korzystania ze zwolnienia.

Prawo do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały podatnik może uzyskać w odniesieniu do danego budynku tylko jeden raz w czasie obowiązywania uchwały.

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie estetyki i stanu technicznego wyremontowanej elewacji budynku przez cały okres zwolnienia.

W okresie zwolnienia mogą być dokonywane oględziny stanu elewacji budynku, w którym dokonano remontu przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na podstawie Uchwały nr LXI/474/2022  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy poniosą nakłady inwestycyjne związane z realizacją nowej inwestycji oraz utworzą nowe miejsca pracy. Stanowi zachętę dla inwestorów i przyczynić się może do powstania nowych obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej, zwiększeniu liczby miejsc pracy.

Warunki do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości uważa się za spełnione, jeśli podatnik utrzymał nowo utworzone miejsca pracy, przez okres co najmniej 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniósł dwuletnie koszty zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia należy dokonać w terminie 6 miesięcy od zakończenia nowej inwestycji. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 W uchwale określono wymogi dla mikro, małych, średnich i pozostałych przedsiębiorców,  jakie należy spełnić aby uzyskać zwolnienie:

- mikroprzedsiębiorca - poniesienie nakładów inwestycyjnych powyżej 100.000 zł. i utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy,

- mały przedsiębiorca - poniesienie nakładów inwestycyjnych powyżej 250.000 zł. i utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy,

- średni przedsiębiorca - poniesienie nakładów inwestycyjnych powyżej 500.000 zł. i utworzenie co najmniej 8 miejsc pracy,

- pozostali przedsiębiorcy - poniesienie nakładów inwestycyjnych powyżej 1.000.000 zł. i utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy.

Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest także wykazanie przez przedsiębiorcę braku zadłużenia wobec budżetu miasta oraz innych instytucji między innymi  ZUS, Urząd Skarbowy poprzez złożenie stosownych zaświadczeń.

Zwolnieniu nie będą podlegać grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności handlowej hurtowej i detalicznej określonej w sekcji G oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej określonej w sekcji K Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Zwolnienia tego nie stosuje się także do pomocy przedsiębiorcom działającym w sektorach, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013  są to między innymi:

- sektor rybołówstwa,

- przedsiębiorcy zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych,

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Zwolnienie określone w uchwale ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie przekroczy 200 tys. euro. Jest to limit pomocy określony w rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany składać co roku do 31 stycznia oświadczenia o spełnieniu warunków koniecznych do zwolnienia z podatku, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2023 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulgi w spłacie zobowiązań na podstawie Ordynacji podatkowej

Na podstawie art. 67a § 1 ordynacji podatkowej, organ podatkowy może na wniosek podatnika:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Podatnik, który nie jest w stanie uiścić podatku w ustawowym terminie, może zwrócić się do tut. organu podatkowego o przyznanie ulgi w jego spłacie. Są to rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej. Jeśli taka ulga zostanie udzielona, zyskuje się więcej czasu na uregulowanie zobowiązania. Podatnik, który stara się o raty lub odroczenie terminu płatności podatku, musi jednak liczyć się z tym, że dodatkowo będzie musiał uiścić opłatę prolongacyjną.

  Uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr XXII/222/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 27.01.2016 r. poz. 371.

Prezydent Miasta ustali opłatę prolongacyjną w decyzji przyznającej ulgę. Wynika to z art. 57 § 1 Ordynacji podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej stanowi obniżoną stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Np. w przypadku przesunięcia terminu płatności podatku opłata prolongacyjna naliczana jest od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu odroczonego terminu płatności. Zatem jej wysokość zależy nie tylko od stawki odsetek od zaległości podatkowych i liczby dni, o które przesunięto spłatę podatku, ale również kwoty odroczonego podatku.

Terminem płatności opłaty prolongacyjnej jest dzień, w którym zgodnie z decyzją przyznającą podatnikowi ulgę ? powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku. Zatem terminy płatności odroczonego podatku i opłaty prolongacyjnej pokrywają się. Uiszczenie opłaty prolongacyjnej przed upływem terminu płatności nie jest podstawą do obniżenia jej wysokości.

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych może:

1) nie stanowić pomocy publicznej;

2) stanowić pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

3) stanowić pomoc publiczną, przeznaczoną na jeden z celów określonych w art. 67b § 1 pkt 3 lit a-m Ordynacji podatkowej.

Art. 67a uzależnia udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych od uzasadnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego ? stwierdzenie przez organ podatkowy jednej z tych dwóch przesłanek pozwala, w drodze uznania administracyjnego, wydać decyzję o udzieleniu ulgi.

UWAGA:

Podatnik, który zamierza złożyć wniosek o udzielenie jednej z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, powinien wykazać we wniosku, że udzielenie mu stosownej ulgi jest uzasadnione jego ważnym interesem lub interesem publicznym oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie takiej sytuacji (dotyczy podatników, który nie prowadzą działalności gospodarczej jak również prowadzących działalność gospodarczą ? przedsiębiorców).

Podatnik we wniosku powinien szczegółowo wskazać uzasadnienie, które w jego ocenie przemawia za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.

Decyzja o udzieleniu podatnikowi ulgi w zakresie spłaty zobowiązań podatkowych ma charakter uznaniowy i podatnik nie korzysta automatycznie z prawa do uzyskania ulgi w konkretnych okolicznościach sprawy. Oceniając stan faktyczny organ podatkowy dokonuje oceny możliwości udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej, więc udzielenie takiej ulgi może przybrać formę pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis, lub udzielanej z tytułu realizacji jednego z celów określonych w art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej.

Wystąpienie przez podatnika z wnioskiem o udzielenie ulgi z spłacie zobowiązania podatkowego (w innym celu niż określony w art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m ordynacji podatkowej) powinno zostać zaklasyfikowane jako wystąpienie o uzyskanie pomocy de minimis. Cechą charakterystyczną pomocy de minimis jest fakt jej udzielenia bez konkretnego celu, beneficjent (podatnik) z tytułu uzyskania wsparcia nie jest zobowiązany do podejmowania działań, które uzasadniałyby fakt otrzymania pomocy.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumenty zgodnie z następującymi przepisami:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 311),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013 r. poz. 276),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) a w szczególności:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

(oświadczenie do wypełnienia);

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (formularz - plik Excel), (formularz - plik ODS),

lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym - (formularz - plik Excel), (formularz - plik ODS),

(do dnia 13.11.2014 r. obowiązywał - (formularz)

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

4) informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej,

5) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 

 

Wykazy dot. udzielonych ulg:

2023 rok:

a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r.

b) Wykaz osób prawnych i fizyczneych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udziono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na tary w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenie w 2023 r. 

2022 rok:

a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r. 

b) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz  ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2022 r. 

2021 rok:

a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r.

b) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia w 2021 r.

2020 rok:

a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.

b) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia w 2020 r.

2019 rok:

a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.

b) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia w 2019 r.

 

 

Wytworzył:
Alicja Wojewódzka
Udostępnił:
Wojewódzka Alicja
(2010-04-07 19:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Bąkowska Małgorzata
(2024-05-20 10:46:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki