Rejestr Instytucji Kultury (informacja o RIK)

Rejestr Instytucji Kultury (informacja o RIK)

 

Komórka prowadząca: Wydział Kultury i Sportu

Podstawa prawna: Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 t. j.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

1. RIK prowadzi Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16, tel: 44 724 23 11, wew. 555, email: wks@tomaszow-maz.pl, godz. urzędowania: pon. - pt. godz. 7.30-15.30, śr. 7.30-17.00).

2. Zgodnie z § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący Rejestr Instytucji Kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

Szczegółowy opis RIK:

1. Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

7. Organizator prowadzący Rejestr Instytucji Kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8. Odpis z Rejestru Instytucji Kultury może być pełny lub skrócony.

9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - MCK

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - MBP

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Muzeum

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w RIK

Wniosek o wydanie odpisu z RIK

Odpis pełny z RIK

Odpis skrócony z RIK

 

 

 

Dane teleadresowe instytucji kultury:

 

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: (44) 724 48 48

 

Miejska Biblioteka Publiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej

ul. Mościckiego 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: (44) 724 67 39

 

Filia Nr 1 MBP

ul. Akacjowa 1

97-200 Tomaszów Maz.

Tel: (44) 724 67 36

 

Filia Nr 2 MBP

ul. Opoczyńska 22

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: (44) 723 15 47

 

Filia Nr 3 MBP

ul. Koplina 1

97-200 Tomaszów Maz.

Tel: (44) 723 72 38

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Plac Kościuszki 18

97-200 Tomaszów Maz.

Tel: (44) 724 61 06

 

Miejskie Centrum Kultury

Plac Kościuszki 18

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: (44) 712 23 69

 

Filia MCK /dawniej MOK/

ul. Browarna 7

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: (44) 724 42 93

 

Filia MCK /dawniej DOK/

 ul. Gminna 37/39

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: (44) 723 15 15

 

Filia MCK /dawniej O.K. „Tkacz”/

ul. Niebrowska 50

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: (44) 724 51 92

 

Filia MCK /dawniej Skansen Rzeki Pilicy/

ul. A.F. Modrzewskiego 9/11

Tel: (44) 723 00 03

 

Podziemna Trasa Turystyczna /instytucja zarządzająca - MCK/

„Groty Nagórzyckie”

ul. Pod Grotami 2/6

Tel: (44) 723 58 56 56; (44) 710 05 32

Wytworzył:
Piotr Gajda
(2016-01-05)
Udostępnił:
Siedlarski Jan
(2012-12-14 09:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-05-09 10:30:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki