Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny
44 726 25 70

Robert Urbański

 

 1. W ramach Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli funkcjonuje samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego, stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, Inspektora ochrony danych osobowych oraz Biuro Kontroli.
 2. Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:
 1. organizowanie działalności audytowej;
 2. opracowywanie w porozumieniu z Prezydentem Miasta rocznego planu audytu wewnętrznego;
 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta rocznym planem audytu;
 4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz stosownych wniosków i zaleceń;
 5. realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta;
 6. monitorowanie wykonania zaleceń i ocena ich efektywności;
 7. realizacja czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie
  z nim uzgodnionym.
 1. Do zadań stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego należy w szczególności:
 1. monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
 2. opracowywanie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednoosobowych spółek oraz spółek handlowych z większościowym udziałem kapitałowym gminy;
 3. opracowywanie zasad nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
 4. prowadzenie dokumentacji likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek handlowych z udziałem kapitałowym gminy;
 5. prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem gminy.
 1. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
 1. opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta;
 2. przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta planem kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;
 3. przeprowadzanie doraźnych kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta;
 4. analiza informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 5. przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
 6. sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
 7. opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki;
 8. współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
 9. kontrola zasad udzielania i wykorzystywania dotacji przyznawanych z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;
 10. kierowanie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 11. prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli przez organy zewnętrzne;
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi przeprowadzanymi przez organy kontroli zewnętrznej oraz czuwanie nad terminowością realizacji wystąpień pokontrolnych przez zainteresowane komórki organizacyjne Urzędu;
 13. obsługa administracyjna prac zespołu ds. zarządzania ryzykiem.
 1. Zadania Inspektora ochrony danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Inspektor ochrony danych osobowych pełni jednocześnie funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla jednostek organizacyjnych gminy, w których został wskazany.
 2. Audytor wewnętrzny jest jednocześnie koordynatorem zadań realizowanych przez Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
 3. Audytor wewnętrzny, stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego, Kierownik Biura Kontroli oraz Inspektor ochrony danych osobowych podlegają bezpośrednio Prezydentowi Miasta.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 12:45:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2020-06-05 07:50:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki