Biuro Rady Miejskiej (BRM)

Biuro Rady Miejskiej


Kontakt mieszkańców z radnymi pod numerem Biura Rady Miejskiej 44 726 25 21

brm@tomaszow-maz.pl 44 726 25 21


kierownik Bogusława Smejda

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

 1. kompleksowa obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej i jej komisji;
 2. sporządzanie protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej i jej komisji;
 3. zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno-organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, m.in. w zakresie organizacji dyżurów i spotkań radnych z wyborcami oraz organizowania szkoleń i wyjazdów służbowych;
 4. opracowywanie harmonogramów, projektów planów pracy i terminarzy posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji, sporządzanie sprawozdań z realizacji planu pracy Rady Miejskiej i jej komisji, a także sprawozdań z działalności przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
 5. prowadzenie rejestrów projektów uchwał, uchwał i zbioru aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską oraz prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
 6. sporządzanie okresowych informacji na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej;
 7. przesyłanie uchwał Rady Miejskiej do odpowiednich organów nadzoru oraz do publikacji uchwał w sposób określony odrębnymi przepisami;
 8. prowadzenie rejestru skarg i petycji rozpatrywanych przez Radę Miejską oraz wykonywanie czynności związanych z rozpatrzeniem skarg i petycji;
 9. współpraca z Młodzieżową Radą Miasta w zakresie działalności statutowej;
 10. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”;
 11. współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów oraz referendów i wyborów ławników sądów powszechnych;
 12. prowadzenie, koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi z udzielaniem odpowiedzi przez Prezydenta Miasta na interpelacje i zapytania składane przez radnych;
 13. koordynacja składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 12:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2022-01-10 11:16:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki