Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu (WZKM)

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

tel. 44 724 26 13

tel.  44 726 25 69


 

 1. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu należy w szczególności:
 1. realizacja zadań obrony cywilnej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, wytycznych, instrukcji i regulaminów wydawanych przez organy obrony cywilnej w szczególności:
 1. opracowywanie i aktualizowanie planów z zakresu OC,
 2. prowadzenie magazynu OC,
 3. organizacja powszechnego systemu łączności, ostrzegania i alarmowania;
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w szczególności:
 1. opracowywanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta,
 2. organizowanie i zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie, 
 3. zapobieganie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
 4. realizacja zadań związanych  z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,
 5. prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego;
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych w szczególności:
 1.          opracowywanie i aktualizowanie planów na czas podwyższenia gotowości obronnej państwa,
 2. przygotowanie stanowisk kierowania prezydenta,
 3.          organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – Akcja Kurierska,
 4. realizacja zadań „Stałego Dyżuru” w ramach gotowości obronnej państwa,
 5. nakładanie  obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 6. udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;

4)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie imprez masowych organizowanych przez gminę;

5)    prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej;

6)    prowadzenie postępowań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach i nadzór nad przebiegiem zgromadzeń;

7)    nadzór i koordynacja działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie miasta;

8)    nadzór i organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych w siedzibie Urzędu, zgodnie z przepisami
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków;

9)    prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,

10) realizacja zadań związanych z obsługą monitoringu wizyjnego miasta,

11) współpraca i wykonywanie czynności nadzoru w zakresie administracyjnym nad Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

 1. W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu funkcjonuje Centrum Monitoringu oraz samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Pion Ochrony, podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta, którego zadania określa ustawa
  o ochronie informacji niejawnych.
 2. W skład Pionu Ochrony wchodzą:
 1. pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 2. kierownik kancelarii materiałów niejawnych;
 3. administrator systemu teleinformatycznego;
 4. inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 1. Do zadań Centrum Monitoringu należy w szczególności:
 1. obsługa bieżąca i eksploatacyjna monitoringu  wizyjnego miasta, a w szczególności: bieżące
  i bezpośrednie monitorowanie rejonów objętych zasięgiem kamer, rejestracja zdarzeń  na przeznaczonych do tego celu urządzeniach  i środkach technicznych, bieżące zgłaszanie awarii sprzętu koordynatorowi Centrum;
 2. bieżące prowadzenie indywidualnych dzienników dyżurów;
 3. przygotowywanie materiałów wizyjnych i innych na potrzeby policji, prokuratury, sądów
  i innych upoważnionych służb i inspekcji;
 4. współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i służbami przy utrzymaniu bezpieczeństwa  imprez masowych;
 5. współdziałanie ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim podczas prowadzenia działań na terenie miasta w związku z zaistniałymi zdarzeniami.
Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 12:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-11-13 14:18:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki