Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia (WSP)

 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia


44 726 25 74
dyrektor Wanda Rybak

 


Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
 2. opracowywanie i realizacja miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dotyczących alkoholizmu i narkomanii oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz koordynacja Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”;
 4. realizacja zadań wynikających z Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
 7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 8. opiniowanie wniosków w przedmiocie utworzenia apteki ogólnodostępnej z punktu widzenia dostępności świadczonych usług;
 9. koordynacja i realizacja zadań wynikających z programu na rzecz osób starszych, w szczególności współpraca i obsługa Tomaszowskiej Rady Seniorów;
 10. realizacja zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa miasta;
 11. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 12. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, a w szczególności zlecanie zadań publicznych i ich realizacja;
 13. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami oraz koordynacja prac komórek organizacyjnych Urzędu w tym zakresie;
 14. prowadzenie bieżącej koordynacji działań oraz współpraca z organami doradczymi w sferze publicznej, w tym z Radą Działalności Pożytku Publicznego;
 15. współpraca przy realizacji budżetu obywatelskiego;
 16. współudział w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
  i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 17. wspieranie działań aktywności społecznej młodzieży;
 18. współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w zakresie porozumień międzygminnych dotyczących ochrony zdrowia;
 19. współpraca i wykonywanie czynności nadzoru merytorycznego wobec Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowego Żłobka nr 1.

 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia prowadzi obsługę techniczną Rzecznika Praw Rodziny

 

Rzecznik Praw Rodziny Krzysztof Dziubałtowski

 

Powołany Zarządzeniem  Nr 200/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Do zadań Rzecznika Praw Rodziny należy:

1) monitorowanie przestrzegania praw rodziny przez instytucje samorządowe, w szczególności placówki oświatowe;

2) podejmowanie działań zmierzających do interwencji odpowiednich instytucji w przypadkach naruszenia praw rodziny;

3) prowadzenie infolinii i skrzynki kontaktowej umożliwiającej przesyłanie zgłoszeń związanych z naruszeniem praw rodziny;

4) informowanie rodzin o przysługujących im prawach;

5) informowanie Prezydenta Miasta o naruszeniach praw rodziny i podejmowanych interwencjach.

 

Kontakt z Rzecznikiem:

rzecznikprawrodziny@tomaszow-maz.pl

 

Kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:

Tel. 44 724 23 11 wew. 574,575

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 12:25:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2020-07-15 14:19:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki