Wydział Kultury i Sportu (WKS)

Wydział Kultury i Sportu

Tel. 44-72-62 -577, 549

 


 

Do zadań Wydziału Kultury i Sportu należy w szczególności:


1) tworzenie warunków, inicjowanie i koordynacja działań sprzyjających rozwojowi kultury, sportu, rekreacji i turystyki na terenie miasta;
2) współpraca z instytucjami i jednostkami rządowymi, samorządowymi oraz sektorem pozarządowym w sprawach dotyczących kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
3) organizacja i współorganizacja zawodów oraz innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalnym, promocyjnym i turystycznym;
4) organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych;
5) prowadzenie działań związanych z administrowaniem miejskimi obiektami sportowymi przez spółki miejskie;
6) organizacja działań związanych z udzielaniem stypendiów i przyznawaniem nagród w zakresie sportu;
7) realizacja zadań związanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji przyznawanych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki przez organizacje pozarządowe;
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji udzielonych miejskim jednostkom kultury;
9) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
10) współpraca z instytucjami kultury i nadzór nad realizacją ich zadań statutowych;
11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla dyrektorów miejskich placówek kultury;
12) prowadzenie działań związanych z organizacją i koordynacją pracy fakultatywnych organów samorządu o charakterze konsultacyjnym, inicjatywnym i doradczym, m.in. Młodzieżową Radą Miasta;
13) promocja miasta poprzez uczestnictwo w imprezach targowych dotyczących zakresu
zadań wydziału;
14) opracowywanie materiałów i wydawnictw informacyjnych oraz promocyjnych, jak również ich dystrybucja w zakresie zadań wydziału;
15) przedstawianie propozycji dotyczących odznaczeń i nagród państwowych;
16) prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej;
17) ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na postawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
18) współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji w zakresie realizowanych zadań

W ramach Wydziału Kultury i Sportu funkcjonuje samodzielne stanowisko głównego specjalisty ds. projektów graficznych, które podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.

Do zadań głównego specjalisty ds. projektów graficznych należy w szczególności:


1) przygotowywanie projektów graficznych i prezentacji multimedialnych związanych z realizacją zadań gminy;
2) opracowywanie materiałów graficznych we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w tym przygotowywanie projektów o charakterze informacyjnym i promocyjnym;
3) realizacja kreacji graficznych związanych z projektowaniem na potrzeby mediów społecznościowych gminy;
4) udział w promowaniu potencjału kulturalnego i turystycznego miasta poprzez projektowanie, skład, łamanie oraz przygotowywanie do druku materiałów wydawniczych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;
5) nadzór nad materiałami wysyłanymi do druku;
6) opracowywanie koncepcji realizacji projektu graficznego;
7) przygotowywanie i tworzenie projektów graficznych związanych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
8) nadzór nad przestrzeganiem linii graficznej miasta;
9) analiza materiałów reklamowych przygotowanych na nośnikach tradycyjnych;
10) pozyskiwanie i opracowywanie dla Prezydenta Miasta analiz, informacji, zestawień graficznych w zakresie realizowanych zadań publicznych i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta;
11) przygotowywanie informacji, analiz, zestawień graficznych niezbędnych do prawidłowej realizacji obszarów aktywności Prezydenta Miasta;
12) współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji w zakresie przygotowywanych projektów graficznych oraz informacji i analiz;
13) współpraca z Biurem Kontroli w zakresie opracowania raportu o stanie miasta.

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 11:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-12-07 09:28:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki