☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Finansowo-Księgowy

44 726 25 07

Dyrektor  Iwona Jońska-Rybaczek

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. sprawdzanie wpływających do Wydziału dokumentów księgowych (umów, zleceń, faktur, rachunków, delegacji, dyspozycji wykonania przelewu, decyzji, postanowień oraz innych dowodów księgowych) pod względem formalno-rachunkowym;
 2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
 3. przeprowadzanie gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych w zakresie wydatków, dochodów oraz pozostałej działalności Urzędu;
 4. prowadzenie bilansowej ewidencji finansowo-księgowej w ujęciu analityczno- syntetycznym Urzędu i gminy;
 5. księgowanie dochodów realizowanych przez organ finansowy gminy;
 6. prowadzenie ewidencji wzajemnych rozliczeń z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
  i zakładami budżetowymi dla potrzeb sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego oraz sporządzanie wykazu należności i zobowiązań dla potrzeb sporządzenia bilansu skonsolidowanego;
 7. prowadzenie w ujęciu analitycznym ewidencji środków trwałych będących w użytkowaniu Urzędu i objętych ewidencja bilansową Urzędu oraz środków trwałych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym i innych obcych środków trwałych nie objętych ewidencją bilansową w Urzędzie;
 8. prowadzenie pozabilansowej szczegółowej ewidencji księgowej należnych dochodów i pobieranych wpłat na kontach zobowiązań w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów oraz tytułów i klasyfikacji budżetowej w zakresie podatków, opłat i pozostałych dochodów budżetowych;
 9. pobór opłaty skarbowej i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy
  o opłacie skarbowej;
 10. rozliczanie wpłat opłaty targowej;
 11.  wprowadzanie danych w zakresie przypisów i odpisów należności określonych na podstawie dokumentów ustalających bądź zmieniających wysokość zobowiązań, wydanych przez komórki merytoryczne Urzędu;
 12. uzgadnianie za każdy miesiąc ustalonych kwot zobowiązań podatkowych i pozostałych ze stanowiskami wymiaru podatków i opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych ustalanych w poszczególnych komórkach merytorycznych Urzędu;
 13. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu;
 14. przekazywanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury, innych instytucji i organizacji oraz rozliczanie ich wykorzystania;
 15. dokonywanie rozliczeń z budżetem państwa z tytułu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także z innymi instytucjami współfinansującymi zadania miasta z tytułu otrzymanych dotacji i środków;
 16. obsługa finansowo-księgowa zadań i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych pozyskanych środków zewnętrznych, w tym prowadzenie rachunkowości projektu;
 17. prowadzenie spraw w zakresie obsługi bankowej budżetu i rachunków podległych jednostek;
 18. zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób fizycznych świadczących w Urzędzie prace w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło;
 19. naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie deklaracji i sprawozdawczości w tym zakresie;
 20. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników i osób fizycznych, które świadczyły pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
 21. wydawanie do celów emerytalno-rentowych zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników Urzędu oraz dla byłych pracowników zlikwidowanych jednostek, których organem założycielskim była Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego;
 22. obsługa finansowa w zakresie wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych;
 23. obsługa finansowa wypłacanych stypendiów, diet dla radnych Rady Miejskiej oraz wynagrodzeń dla członków komisji powoływanych przez Prezydenta Miasta oraz innych wynagrodzeń i przeprowadzanie rozliczeń w tym zakresie;
 24. prowadzenie rejestru umów z kontrahentami w zakresie wydatków i dochodów Urzędu;
 25. sprawdzanie z ewidencją księgową ewidencji zakupów i sprzedaży towarów i usług w zakresie podlegającym ustawie o podatku VAT na podstawie rejestrów z wydziałów merytorycznych;
 26. prowadzenie zbiorczych rejestrów zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT, sporządzanie zbiorczej deklaracji oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym, z uwzględnieniem skonsolidowanych rozliczeń z jednostkami budżetowymi;
 27. prowadzenie rozliczeń w zakresie dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników;
 28. prowadzenie rozliczeń wpłat i zwrotów wadium na udział w przetargach oraz w zakresie zabezpieczeń należytego wykonywania umów, gwarancji i rękojmi;
 29. prowadzenie naliczeń i dokonywanie wpłat na PFRON;
 30. wyliczanie 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze izby rolniczej i przekazywanie po upływie terminu płatności;
 31. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 32. przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji i aktualizacji należności w zakresie prowadzonej ewidencji;
 33. dokonywanie wyceny materiałów i środków trwałych na arkuszach spisu z natury
  w wyniku inwentaryzacji oraz ujmowanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych Urzędu;
 34. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych w zakresie działalności Urzędu, a także rocznych sprawozdań finansowych Urzędu, tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki;
 35. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;
 36. uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów.
Wytworzył:
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2009-12-01 14:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzeszek Sebastian
(2016-09-22 12:51:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8170981