Wydział Podatków i Opłat

Wydział Podatków i Opłat

- sprawy związane z podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych – 44 726 23 08, 44 726 23 09

- sprawy związane z podatkiem od nieruchomości od osób prawnych – 44 726 25 86, 44 726 25 61

- sprawy związane z podatkiem od środków transportowych -  44 726 25 17, 44 726 25 86

- sprawy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 44 726 25 51, 44 726 25 78

- sprawy związane windykacją – 44 726 25 34, 44 726 25 27, 44 726 25 61

- sprawy związane ze strefą płatnego parkingu – 44 726 25 34


44 724 23 11 wew. 594
dyrektor Danuta Lewandowska

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem oraz określeniem zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych);
 2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. prowadzenie postępowań w przedmiocie ulg (umorzenia, odroczenia, raty) dotyczących podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 4. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej za pomocą aplikacji SHRIMP oraz sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej dla rolnictwa i rybołówstwa;
 5. wydawanie postanowień w zakresie wniosków dotyczących ulg w spłacie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a realizowanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych;
 6. prowadzenie stałych działań w zakresie kontroli danych zawartych w deklaracjach i informacjach podatkowych oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji;
 7. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w przypadku nie zgłoszenia obowiązku podatkowego;
 8. sporządzanie wniosków o refundację utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień podatkowych;
 9. bieżące sprawdzanie terminowości wpłat należności i terminowe podejmowanie czynności zmierzających do sporządzania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych;
 10. windykacja należności podatkowych, należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych;
 11. prowadzenie nakazowych postępowań sądowych w zakresie opłat wynikających ze stosunków cywilnoprawnych;
 12. prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
 13. prowadzenie postępowań w zakresie ujawniania spadkobierców nieruchomości;
 14. zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych;
 15. dokonywanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz rozliczanie otrzymywanej na ten cel dotacji;
 16. wydawanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Wytworzył:
(2013-04-25)
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2009-11-23 16:00:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-05-09 11:08:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki