Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju (WPR)

Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16
44 726 25 63, 44 726 25 59, 44 726 25 57, 44 726 25 97

dyrektor Gabriela Stefańczyk - Wlazło

44 726 25 63

 

Do zadań Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy ze środków zewnętrznych, opracowywanie wniosków i projektów w tym zakresie;
2) informowanie zainteresowane komórki organizacyjne i podległe jednostki o programach
i procedurach otrzymywania środków pomocowych;
3) opracowywanie wspólnie z komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o finansowanie przygotowanych projektów ze środków pomocowych oraz koordynowanie poszczególnych działań zgodnie z harmonogramem projektu;
4) zarządzanie projektem w trakcie realizacji;
5) zarządzanie merytoryczne oraz finansowe projektem w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
6) dokonywanie rozliczeń finansowych ze wszystkimi instytucjami biorącymi udział w projekcie, jak również z Instytucją Pośredniczącą w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
7) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji Powiatowi Tomaszowskiemu, w tym ich rozliczenie;
8) przygotowywanie i zlecanie opracowań dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków pozabudżetowych, w szczególności: wniosków, studiów wykonalności, analiz finansowych, decyzji;
9) rozliczanie przy udziale Wydziału Inwestycji i Wydziału Finansowo-Księgowego dofinansowania inwestycji uzyskanego z środków pozabudżetowych;
10) prowadzenie kont analitycznych dla poszczególnych przydzielonych Wydziałowi zadań inwestycyjnych w zakresie wydatków i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości;
11) obsługa w zakresie rozpatrywania wniosków o dotację dla organizacji ogrodów działkowych (sporządzanie umów, przekazywanie i rozliczanie).
12) ostateczne wdrożenie i eksploatacja projektu;
13) konsultowanie zakresu prac i poszczególnych działań projektu z jednostkami, instytucjami, komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w projekcie;
14) sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości projektu;
15) zarządzanie zmianami w projekcie;
16) pomoc, doradztwo i współpraca przy sporządzaniu wniosków i realizacji programów dla jednostek organizacyjnych;
17) inicjowanie projektów i działań prorozwojowych, w tym opracowywanie planów rozwojowych miasta
18) koordynowanie procesów wynikających z działań o których mowa w punkcie 12, ich monitorowanie i nadzór, w tym monitorowanie spójności planów budżetowych z planami strategicznymi; 19) opiniowanie dokumentów zwipiniowanie dokumentów związanych z rozwojem zanych z rozwojem miasta, przygotowywanych przez inne iasta, przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Urzkomórki organizacyjne Urzędu i podlegdu i podległe jednostki organizacyjne, w tym opiniowanie e jednostki organizacyjne, w tym opiniowanie dokumentów zwidokumentów związanych zzanych z pozyskiwaniem pozyskiwaniem środków zrodków zewnewnętrznych;trznych; 20) nawinawiązywanie kontaktów z inwestorami oraz zywanie kontaktów z inwestorami oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie merytorycznej obsmerytorycznej obsługi ugi
inwestorów i promocji terenów inwestycyjnych oraz pomocy przedsiinwestorów i promocji terenów inwestycyjnych oraz pomocy przedsiębiorcom dbiorcom dziaziałajającym na cym na lokalnym rynku pracy;lokalnym rynku pracy; 21) organizowanie spotkaorganizowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkakonsultacyjnych z mieszkańcami oraz podmiotami spocami oraz podmiotami społecznymi ecznymi ii gospodarczymigospodarczymi, a także udzielanie informacji iudzielanie informacji i pomocy wpomocy w zakresie realizacji dziazakresie realizacji działaań prorozwojowych na terenie prorozwojowych na terenie miasta;iasta; 22) inicjowanie i inicjowanie i koordynacja dziakoordynacja działaań na rzecz wspóna rzecz współpracy o charakterze spopracy o charakterze społecznoeczno-- gospodarczym gospodarczym z z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z gminami i regionami zagranicznymi; z gminami i regionami zagranicznymi; 23) wdrawdrażanie, koordynacja anie, koordynacja i realizacja dziadziałaań UrzUrzędu w zakresie okredu w zakresie określonym w ustawie lonym w ustawie oo partnerstwipartnerstwie publicznoe publiczno--prywatnym;prywatnym; 24) przygotowywanie strategicznych dokumentów dotyczących rewitalizacji miasta, przygotowywanie strategicznych dokumentów dotyczących rewitalizacji miasta, aa ww szczególności programu rewitalizacji miasta oraz nadzór nad wszystkimi sprawami szczególności programu rewitalizacji miasta oraz nadzór nad wszystkimi sprawami dotyczącymi realizacji programu rewitalizacji miasta, w tym prowadzenie kdotyczącymi realizacji programu rewitalizacji miasta, w tym prowadzenie konsultacji onsultacji społecznych oraz koordynacja programów wspierających realizację programu rewitalizacji społecznych oraz koordynacja programów wspierających realizację programu rewitalizacji miastamiasta, także monitoring realizacji programu;; 25) monitoring procesu wdrażania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego Tomaszowa Mazowieckiego; 26) wykonywanie całokształtu spraw związanych z budżetem obywatelskim; 27) prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji Gospodarczej, do którego zadań należy realizacja działań ujętych w projekcie pod nazwą: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, współfinansowanego w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-11-09 10:23:07)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki