Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16
44 726 26 62, 44 726 26 52, 44 726 25 52, 44 726 26 01, 44 726 25 20,

dyrektor Tomasz Surmański

44 726 26 42

 

1. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu należy w szczególności:


1) opracowanie, aktualizacja i monitoring założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwo gazowe;

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3) nadzorowanie systemu odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, a także kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;

5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru;

6) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, a w przypadku stwierdzenia niewykonania tych obowiązków, wydawanie decyzji nakazującej ich realizację;

7) organizowanie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na wykonywanie tych usług oraz wydawanie decyzji w tym zakresie;

8) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

9) zbieranie danych i informacji dotyczących realizacji KPOŚK, w tym od nadzorowanego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz od pozostałych gmin wchodzących w skład aglomeracji, weryfikowanie tych danych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji KPOŚK;

10) nadzór i monitoring nad przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych;
11) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie postępowania ze ściekami komunalnymi na obszarach nieobjętych siecią kanalizacyjną;
12) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i weryfikacją aglomeracji Tomaszów; 13) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia; 14) informowanie społeczeństwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
15) prowadzenie postępowań związanych z przypadkami przekraczania standardów emisyjnych w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami;

16) przyjmowanie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz okresowe przedkładanie wyżej wymienionej informacji marszałkowi województwa;

17) prowadzenie postępowań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska;

18) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Prezydenta Miasta;

19) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;

20) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przepisów o ochronie środowiska;

21) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

22) prowadzenie postępowań w zakresie naruszenia stosunków wodnych na gruncie;

23) kontrola wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;

24) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem programów i planów z zakresu ochrony środowiska;

25) prowadzenie działań w obszarze problematyki poprawy jakości powietrza w gminie, inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz dokonywanie analiz i ocen sytuacji, 26) uczestniczenie w opracowaniu i wdrażaniu planów i programów strategicznych w zakresie poprawy jakości powietrza;

27) udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz współpraca i współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi spółkami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z instytucjami i innymi podmiotami w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz, ocen oraz działań wpływających na poprawę jakości miejskiego powietrza;

28) monitoring wynikający z planów i programów wdrażanych przez Wydział w ramach powierzonych zadań;

29) współpraca ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim w celu usprawnienia kontroli w zakresie ochrony środowiska;

30) koordynowanie działań edukacyjnych inicjowanych w celu ochrony i poprawy jakości powietrza.
31) prowadzenie w spraw dotyczących obszarów łowieckich, kwot mlecznych, kolczykowania bydła, upraw maku; 32) nadzór nad realizacją zadań statutowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2. W ramach Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu funkcjonuje samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska, podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta, do którego zadań należy w szczególności:


1) współpraca z instytucjami i podmiotami podległymi w sprawach związanych z utrzymaniem i ochroną wód, zgodnie z przepisami prawa wodnego;
2) współpraca z instytucjami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie ochrony powietrza;
3) współpraca z instytucjami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
4) współpraca z instytucjami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody;
5) uczestnictwo w prowadzeniu przez gminę edukacji ekologicznej;
6) uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji programów ochrony środowiska miasta;
7) reprezentowanie interesów miasta przed organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska, z wyłączeniem zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne;
8) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony środowiska,
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska;
10) rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych Rady Miejskiej, organizacji społecznych, mieszkańców oraz przygotowywanie propozycji dotyczących sposobu załatwienia.”;

Wytworzył:
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-04-26 14:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-04-26 14:08:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki