Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Tel. 44-72-62 -620, 621, 689, 646.

tel.: 44 724 23 11 wew. 644
dyrektor Adelajda Karp

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:
1) pozyskiwanie gruntów do zasobu miejskiego;
2) ustalanie opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
3) ustalanie i pobieranie opłat adiacenckich;
4) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd oraz w użyczenie;
5) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie prawa pierwokupu;
6) załatwianie spraw w zakresie nadawania nazw ulicom i placom oraz nadawanie numeracji porządkowej;
7) załatwianie spraw w zakresie użytkowania terenów przez ogródki działkowe;
8) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
9) prowadzenie spraw w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości w prawo własności;
10) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic;
11) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów stanowiących własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
12) przekazywanie nieruchomości między jednostkami samorządu terytorialnego oraz Skarbem Państwa;
13) wnoszenie aportem nieruchomości do spółek z udziałem gminy oraz nabywanie udziałów od spółek prawa handlowego;
14) prowadzenie całości działań związanych z utworzeniem stref ekonomicznych na terenie miasta;
15) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem komunalnym osób prawnych;
16) prowadzenie czynności związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane oraz rozliczanie kosztów w tym zakresie;
17) wydawanie opinii w sprawie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
18) podejmowanie całokształtu czynności w zakresie występowania do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na przejęcie mienia na rzecz gminy;
19) regulacja stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji oraz opracowywanie sprawozdań z przebiegu prac komunalizacyjnych dla potrzeb Rady Miejskiej i Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej;
20) wydawanie postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości oraz decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości;
21) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;
22) wydawanie postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości oraz decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały nieruchomości;
23) prowadzenie scaleń i podziału gruntów komunalnych;
24) prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami gruntowymi oraz wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku ich sprzedaży;
25) prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego zagospodarowania, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych;
26) prowadzenie spraw z zakresu spisu rolnego;
27) opiniowanie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa;
28) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajmowaniem nieruchomości komunalnych na cele inwestycyjne;
29) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na budowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach komunalnych oraz na budowę budynków w granicy z działkami komunalnymi;
30) prowadzenie spraw z zakresu służebności gruntowych i służebności przesyłu na działkach komunalnych;
31) prowadzenie działań związanych z realizacją roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów w związku z uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego;
32) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, a także inicjowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w szczególności w zakresie lokali socjalnych;
33) współdziałanie z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawach gospodarki lokalowej, przydziału lokali komunalnych oraz w zakresie wspólnot mieszkaniowych;
34) współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi instytucjami w sprawach gospodarki mieszkaniowej;
35) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Tomaszowskim Kołem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności i łagodzenia jej skutków;
36) prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję osób z lokali mieszkalnych oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
37) sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy;
38) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.”;

Wytworzył:
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-04-26 13:55:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-04-26 13:55:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki