Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

na wniosek przez Urząd Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) ze zmianami.

 

 

Dokumenty wnioskodawcy (strony):

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 • podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej;

 • danych teleadresowych wnioskodawcy;

 • przedmiotu wniosku;

 • sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

 

Przewidywany termin załatwienia:

 • udostępnienie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku;

 • w przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim powiadamia wnioskodawcę
  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Forma załatwienia:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 • udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku;

 • decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej;

 • decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim może udzielić odpowiedzi w formie pisma,
z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;

 • Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie dysponuje żądaną informacją;

 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 

Informacje na temat opłat:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

 • na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;

 • do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji
  o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku bezczynności Urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
  ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;

 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16, pok. 12;

 • przesłać faxem na numer +48 44 7244359;

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@tomaszow-maz.pl lub sekretariat@tomaszow-maz.pl;

 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

 

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi we wniosku bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi we wniosku bezwzględnie podać odpowiednie dane pozwalające na wysłanie informacji.

Wytworzył:
Łukasz Pązik
(2017-08-08)
Udostępnił:
Pązik Łukasz
(2017-08-08 12:52:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pązik Łukasz
(2017-08-08 13:04:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki