☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu (WRIK)

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Urząd Miasta ul. Mościckiego 12 (Ochrona Środowiska)
44 726 26 42, 44 726 26 22, 44 726 26 52,44 726 26 62

dyrektor Adam Koziełek

44 724 23 11 wew. 525

1. Do zadań Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy ze środków zewnętrznych, opracowywanie wniosków i projektów w tym zakresie;
 2. informowanie zainteresowane komórki organizacyjne i podległe jednostki o programach i procedurach otrzymywania środków pomocowych;
 3. opracowywanie wspólnie z komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o finansowanie przygotowanych projektów ze środków pomocowych oraz koordynowanie poszczególnych działań zgodnie z harmonogramem projektu;
 4. zarządzanie projektem w trakcie realizacji;
 5. zarządzanie merytoryczne oraz finansowe projektem w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
 6. dokonywanie rozliczeń finansowych ze wszystkimi instytucjami biorącymi udział w projekcie, jak również z Instytucją Pośredniczącą w ścisłej współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
 7. ostateczne wdrożenie i eksploatacja projektu;
 8. konsultowanie zakresu prac i poszczególnych działań projektu z jednostkami, instytucjami, komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w projekcie;
 9. sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości projektu;
 10. zarządzanie zmianami w projekcie;
 11. pomoc, doradztwo i współpraca przy sporządzaniu wniosków i realizacji programów dla jednostek organizacyjnych;
 12. inicjowanie projektów i działań prorozwojowych, w tym opracowywanie planów rozwojowych miasta;
 13. opiniowanie dokumentów związanych z rozwojem miasta, przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu i podległe jednostki organizacyjne, w tym opiniowanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
 14. nawiązywanie kontaktów z inwestorami oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie merytorycznej obsługi inwestorów i promocji terenów inwestycyjnych oraz pomocy przedsiębiorcom działającym na lokalnym rynku pracy;
 15. organizowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz podmiotami społecznymi i gospodarczymi, a także udzielanie informacji i pomocy w zakresie realizacji działań prorozwojowych na terenie miasta;
 16. inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy o charakterze społeczno- gospodarczym z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z gminami i regionami zagranicznymi;
 17. wdrażanie, koordynacja i realizacja działań Urzędu w zakresie określonym w ustawie
  o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 18. przygotowywanie strategicznych dokumentów dotyczących rewitalizacji miasta,
  a w szczególności programu rewitalizacji miasta oraz nadzór nad wszystkimi sprawami dotyczącymi realizacji programu rewitalizacji miasta, w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz koordynacja programów wspierających realizację programu rewitalizacji miasta;
 19. wykonywanie całokształtu spraw związanych z budżetem obywatelskim;
 20. koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu
  o harmonogramy zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy złożone przez komórki organizacyjne Urzędu;
 21. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie kompletnych wniosków o zamówienie publiczne przedłożonych przez poszczególne komórki organizacyjne, przy ścisłej współpracy z wnioskodawcami;
 22. prowadzenie postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem zamówień udzielanych przez komórki organizacyjne na podstawie odrębnego regulaminu);
 23. udział w posiedzeniach, pracach oraz merytoryczna obsługa Stałej Komisji Przetargowej;
 24. przygotowanie, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, wystąpień oraz wniosków związanych z udzielaniem i realizacją zamówień;
 25. przygotowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, odpowiedzi na wniesione pytania, wnioski, odwołania;
 26. udział w rozprawach przed Krajowa Izbą Odwoławczą;
 27. opiniowanie i weryfikowanie programów na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji miejskiej infrastruktury technicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu
  i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 28. zlecanie opracowań koncepcyjnych planowanych inwestycji, kompleksowych dokumentacji technicznych, specjalistycznych opracowań, ekspertyz i opinii;
 29. koordynowanie wykonawstwa oraz zapewnienie obsługi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i zakończenia;
 30. odbiory i rozliczanie realizowanych inwestycji oraz przekazanie ich do eksploatacji;
 31. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi prowadzonymi w gminnych jednostkach organizacyjnych;
 32. inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej;
 33. współpraca w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji z gestorami sieci gazowych, elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz zarządcami dróg;
 34. przygotowywanie i zlecanie opracowań dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków pozabudżetowych, w szczególności: wniosków, studiów wykonalności, analiz finansowych, decyzji;
 35. rozliczanie przy udziale Wydziału Finansowo-Księgowego dofinansowania inwestycji uzyskanego z środków pozabudżetowych;
 36. obsługa w zakresie rozpatrywania wniosków o dotację dla organizacji ogrodów działkowych (sporządzanie umów, przekazywanie i rozliczanie);
 37. prowadzenie kont analitycznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych w zakresie wydatków i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości;
 38. prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji Gospodarczej, do którego zadań należy realizacja działań ujętych w projekcie pod nazwą: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, współfinansowanego
  w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”;
 39. opracowanie projektów potrzeb związanych z zapewnieniem dostaw wody, ciepła, gazu oraz odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych i wód opadowych;
 40. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 41. nadzorowanie systemu odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 42. wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, a także kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców
  w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;
 43. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru;
 44. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, a w przypadku stwierdzenia niewykonania tych obowiązków, wydawanie decyzji nakazującej ich realizację;
 45. organizowanie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na wykonywanie tych usług oraz wydawanie decyzji w tym zakresie;
 46. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 47. prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia;
 48. informowanie społeczeństwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
 49. prowadzenie postępowań związanych z przypadkami przekraczania standardów emisyjnych w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami;
 50. przyjmowanie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz okresowe przedkładanie wyżej wymienionej informacji marszałkowi województwa;
 51. prowadzenie postępowań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska;
 52. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Prezydenta Miasta;
 53. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 54. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przepisów o ochronie środowiska;
 55. wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
 56. prowadzenie postępowań w zakresie naruszenia stosunków wodnych na gruncie;
 57. kontrola wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 58. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem programów i planów z zakresu ochrony środowiska;
 59. prowadzenie w spraw dotyczących obszarów łowieckich, kwot mlecznych, kolczykowania bydła, upraw maku;
 60. nadzór nad realizacją zadań statutowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

2. W ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu funkcjonuje Zespół ds. walki ze smogiem oraz samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska.

3. Do zadań Zespołu ds. walki ze smogiem należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań w obszarze problematyki poprawy jakości powietrza w gminie, inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz dokonywanie analiz i ocen sytuacji,
 2. uczestniczenie w opracowaniu i wdrażaniu planów i programów strategicznych w zakresie poprawy jakości powietrza, w szczególności Programu Stop Smog;
 3. ewaluacja działań dotyczących zinwentaryzowanych obszarów mających wpływ na jakość powietrza w gminie, w tym w szczególności istotnych źródeł emisji, procesów inwestycyjnych, celów i efektów wynikających z dokumentów programowych i strategicznych funkcjonujących w ramach działań organów gminy;
 4. udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie
  z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz współpraca
  i współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi spółkami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z instytucjami i innymi podmiotami w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz, ocen oraz działań wpływających na poprawę jakości miejskiego powietrza;
 5. śledzenie na bieżąco inicjatyw ustawodawczych oraz analiza projektów ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności w zakresie ich wpływu na poprawę jakości powietrza w mieście;
 6. informowanie oraz dostarczanie wsparcia w celu kreowania skutecznej polityki poprawy jakości powietrza,
 7. współpraca ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim w celu usprawnienia kontroli jakości paliw spalanych w paleniskach indywidualnych;
 8. koordynowanie działań edukacyjnych inicjowanych w celu ochrony i poprawy jakości powietrza;
 9. podejmowanie inicjatyw mających na celu zmianę regulacji prawnych dla poprawy jakości powietrza i opiniowanie inicjatyw podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza
  w mieście oraz wspieranie ich poprzez wskazywanie możliwości różnorodnych rozwiązań.
 1. Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta, a do jego zadań należy w szczególności:
 1. współpraca z instytucjami i podmiotami podległymi w sprawach związanych z utrzymaniem
  i ochroną wód, zgodnie z przepisami prawa wodnego;
 2. współpraca z instytucjami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie ochrony powietrza;
 3. współpraca z instytucjami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 4. współpraca z instytucjami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody;
 5. uczestnictwo w prowadzeniu przez gminę edukacji ekologicznej;
 6. uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji programów ochrony środowiska miasta;
 7. reprezentowanie interesów miasta przed organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska, z wyłączeniem zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne;
 8. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony środowiska, 
 9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziału społeczeństwa
  w ochronie środowiska;
 10. rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych Rady Miejskiej, organizacji społecznych, mieszkańców oraz przygotowywanie propozycji dotyczących sposobu załatwienia.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Orzeszek Sebastian
(2016-09-22 12:39:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2020-06-04 15:07:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8170981