Wydział Inwestycji (WI)

Wydział Inwestycji

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16
44 726 25 57, 44 726 25 58, 44 726 25 68, 44 726 25 67, 44 726 25 89

dyrektor Adam Koziełek

44 726 25 25

Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:
1) koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o harmonogramy zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy złożone przez komórki organizacyjne Urzędu;
2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie kompletnych wniosków o zamówienie publiczne przedłożonych przez poszczególne komórki organizacyjne, przy ścisłej współpracy z wnioskodawcami;
3) prowadzenie postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem zamówień udzielanych przez komórki organizacyjne na podstawie odrębnego regulaminu);
4) udział w posiedzeniach, pracach oraz merytoryczna obsługa Stałej Komisji Przetargowej;
5) przygotowanie, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, wystąpień oraz wniosków związanych z udzielaniem i realizacją zamówień;
6) przygotowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, odpowiedzi na wniesione pytania, wnioski, odwołania;
7) udział w rozprawach przed Krajowa Izbą Odwoławczą;
8) opiniowanie i weryfikowanie programów na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji miejskiej
infrastruktury technicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
9) zlecanie opracowań koncepcyjnych planowanych inwestycji, kompleksowych dokumentacji technicznych, specjalistycznych opracowań, ekspertyz i opinii;
10) koordynowanie wykonawstwa oraz zapewnienie obsługi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i zakończenia;
11) odbiory i rozliczanie rzeczowo-finansowe realizowanych inwestycji oraz przekazanie ich do eksploatacji;
12) prowadzenie kont analitycznych dla poszczególnych, przydzielonych Wydziałowi zadań inwestycyjnych w zakresie wydatków i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości;
13) udział w rozliczaniu dofinansowania inwestycji uzyskanego z środków pozabudżetowych dokonywanym przez Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju;
14) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi prowadzonymi w gminnych jednostkach organizacyjnych;
15) inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej;
16) współpraca w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji z gestorami sieci gazowych, elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz zarządcami dróg;
17) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Orzeszek Sebastian
(2016-09-22 12:40:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-11-23 12:04:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki