Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 Przedmiot skargi i wniosku:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

 W jaki sposób można złożyć skargę lub wniosek ?

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, wówczas przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy,
 • skargi i wnioski niezawierające imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku ?

 • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia,
 • jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, organ ten ustala organ właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazuje mu skargę albo informuje obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować,
 • jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 Rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim:

 • Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do13:00. Ponadto Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego Zastępca Prezydenta lub Sekretarz Miasta przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 15:30 do 16:00.
 •   Sekretarz Miasta oraz dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia pracy w godzinach pracy Urzędu.
 •    Skargi, wnioski, w tym skargi zgłoszone w czasie przyjęć klientów przez Prezydenta Miasta i jego Zastępców podlegają rejestracji w centralnym rejestrze petycji, skarg
  i wniosków prowadzonym przez Wydział Obsługi Prawnej.
 •    Kontrolę i koordynację działania komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania skarg, wniosków, petycji sprawuje Dyrektor Wydziału Obsługi Prawnej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-12-04 14:32:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-11-23 11:56:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki