Zgromadzenia

- Zgromadzenia publiczne

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Szczegółowo sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

- Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni
i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U.
z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.

 W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
  o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.


  Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
  w przypadku jego wyznaczenia;
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia
  w przypadku jego wyznaczenia.

 

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta Tomaszowa Maz.  przyjmowane są przez:

Kancelarię Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
ul. P.O.W  10/16
97-200 Tomaszów Maz.
e-mail: sekretariat@tomaszow-maz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu
Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
e-mail: kryzys@tomaszow-maz.pl

Tel.: 44 724-26-13;  724-23-11  w. 571 lub 269
Fax.: 44 724-26-13 

 Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym są przyjmowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi
na poniższy nr faxu oraz adres e-mail.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl Fax.: 42  664 14 01
następnie po spełnieniu wymogów formalnych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem  http://bip.lodzkie.eu/page/3982

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia;
 • organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego przewodniczącym.

 

Uwaga:

Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym
i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Wnioski do pobrania:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku WZKM-02-1 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 40 KB
Wytworzył:
Jacek Grabowski
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-03-07 14:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku WZKM-02-2 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - tryb uproszczony.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 39 KB
Wytworzył:
Jacek Grabowski
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-03-07 14:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku WZKM-02-3 Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 25 KB
Wytworzył:
Jacek Grabowski
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-03-07 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Aleksandra Witek
(2015-10-21)
Udostępnił:
Kaczkowski Paweł
(2015-10-21 11:03:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-10-29 09:13:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki