☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad sesji z dnia 9 lipca 2015r.

Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zwołanej na dzień 9 lipca 2015 roku (czwartek) o godz. 11.00

 

 

 

1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

4.    Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących  działalność w zakresie oświaty.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania zarządzania pasem drogowym drogi powiatowej.

6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/84/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

7.    Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Elizy Orzeszkowej.

10.    Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego nr 65/67.

11.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IX/67/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

16.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

17.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.

18.    Interpelacje i wnioski radnych.

19.    Korespondencja i sprawy różne.

20.    Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Halina Chyra
(2015-07-06)
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2015-07-06 15:48:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawlak Leszek
(2015-07-06 15:53:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2408716