☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad sesji z dnia 25 czerwca 2015r.

Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zwołanej
na dzień 25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 11.00
w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.

3.    Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku i z XI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2015 roku.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2014 rok.o    przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013;

-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2014 rok;
-    przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
-    przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2014 rok;

5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
-    stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
-    przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

7.  Podjecie uchwały o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania energii geotermalnej.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wiejska 29/31.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Ludwikowska 113/115.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Leona Witolda May’a 11/13.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Stolarska 21/27.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Juliusza Słowackiego 32/42.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 103 A.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów komunalnych w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim.

16.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLII/406/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nie rozliczenia środków zgromadzonych na koncie na rachunku Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej prowadzonej przez Wydział Finansowy dawnej MRN w Tomaszowie Mazowieckim.

18.     Informacja o stanie finansowym spółek miejskich.

19.    Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.

20.     Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

21.     Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.

22.     Interpelacje i wnioski radnych.

23.     Korespondencja i sprawy różne.

24.     Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Halina Chyra
(2015-06-18)
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2015-06-18 15:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawlak Leszek
(2015-06-25 15:08:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2408716