☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

proponowany porządek obrad sesji z dnia 27 maja 2015r.

Proponowany porządek obrad X sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej
na dzień 27 maja 2015 roku (środa) o godz. 11.00   w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tomaszowa Mazowieckiego projektu pt. „Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego nr 65/67.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.
 27. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 28. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Korespondencja i sprawy różne.
 31. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej

 

Wytworzył:
Halina Chyra
Udostępnił:
Siedlarski Jan
(2015-05-21 13:06:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawlak Leszek
(2015-06-03 16:20:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 18466297