☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Piątek 19.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

proponowany porządek obrad

AUTOPOPRAWKA do porządku obrad

    VI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.

zwołanejna dzień 28 stycznia 2015 roku (środa) o godz. 13.00
  w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 29 grudnia 2014 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”:
  a) przedstawienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”;
  c) dyskusja;
  d) głosowanie.
 5. Wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”:
  a) przedstawienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”;
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2015 roku;
  e) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  f) dyskusja;
  g) głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji „Budżetu partycypacyjnego” Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/322/2004 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rzeźniczej nr 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Pustej nr 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krzywej nr 4/6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2014 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw przyznawania okresowych stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do spraw nadania lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o wynajem mieszkania w zasobach Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 20. Sprawozdanie z realizacji „Lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” za rok 2014.
 21. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2013 – 2015 za rok 2014.
 22. Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych w roku 2014.
 23. Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2014 roku.
 24. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 25. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 26. Interpelacje i wnioski radnych.
 27. Korespondencja i sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej.

 

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy :
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Wytworzył:
Edyta Wieteska
(2015-01-15)
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2015-01-15 14:24:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Siedlarski Jan
(2015-01-26 14:29:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2408716