Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte w danym roku kalendarzowym przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki