Rejestry i archiwum

Archiwum zakładowe Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi działalność na potrzeby własne, działalność tą reguluje rozdział 7 załącznika nr 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.11.14.67).

 

Wydział Edukacji

 • rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 • ewidencję szkół i placówek niepublicznych (przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów).

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Rejestr dokumentów oklauzulowanych otrzymanych z zewnątrz jak i wytworzonych w Urzędzie - dostęp ograniczony
  (ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. Dz.U.2010.182.1228)
 • Wykaz osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych , oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto - dostęp ograniczony
  (ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. Dz.U.2010.182.1228; oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.2002.101.926)


   

Biuro Architekta Miasta prowadzi następujące rejestry:

 • Rejestr obowiązujących i nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Rejestr wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 • Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Wydział Inżyniera Miasta:

I. Rejestry, ewidencje i wykazy udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej:

 • 1. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (prowadzony za pośrednictwem strony (www.ekoportal.gov.pl);
 • 2. ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • 3. serwis informacyjny o psach przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. „A może by tak…przygarnąć psa!!!.

II. Rejestry, ewidencje i wykazy nieudostępniane do publicznej informacji:

 • ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (prowadzona w programie GOMiG - Gospodarka Odpadami na terenie Miast i Gmin);
 • ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • rejestr psów;
 • baza danych obejmująca trwale oznakowane zwierzęta (chipem) adoptowane ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim (prowadzona za pośrednictwem Międzynarodowej Baza Danych SAFE-ANIMAL).
   

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach: na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wydział polityki Społecznej

 

Wydział Działalności Gospodarczej:

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
 • Rejestr przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • Rejestr dzierżawców gruntu na Targowisku Miejskim na Placu Narutowicza

  Dostęp do w/w rejestrów możliwy jest w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, budynek A, parter, pokoje nr: 3, 4, 5.


Wydział Podatków i Opłat:

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Symbol sprawy
Czego dotyczy
uwagi
3134
Opłata adiacencka
Opłata adiacencka (infrastruktura i podział)
6724
Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania
Wstępny projekt podziału (opiniowanie)
6831
Podział nieruchomości
Decyzje zatwierdzające podział
6830
Rozgraniczenia nieruchomości
rozgraniczenia
6812
Szacowanie wartości i wycena nieruchomości
Zapytania o cenę do rzeczoznawców
6811
Inwentaryzowanie nieruchomości

Zapytania cenę do geodetów (sporządzania podziałów, wznowień, opinii)

0530
Informacje własne dla środków publicznego przekazu
Ogłoszenia w prasie
6871
Nadzór i kontrola zarządzania gruntami
Przekazywanie pism wg kompetencji inne różne
2601
Zaopatrzenie materiałowe
Zapotrzebowanie, zamówienia przydziały
6822
Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
Pierwokupy, zamiany,darowizny
6823
Zakup nieruchomości
Zakup nieruchomości
6833
Odszkodowania za drogi przejęte pod drogi

Wywłaszczenia, przejęcia dróg po podziale zgodnie z zapisami w planie.

6840
Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż prawa własności
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
6841
Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6843
Opłaty za użytkowanie wieczyste
UW
6843.1
Naliczanie UW
Naliczanie UW
6843.2
bonifikaty
bonifikaty
6843.3
Rozłożenie UW na raty
Rozłożenie UW na raty
6843.4
Aktualizacja UW
Aktualizacja UW
6826
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
UW na Własność
6845

Przekazywanie nieruchomości do korzystania w tym dzierżawę lub najem

dzierżawy
6845.1
Dzierżawy pod działalność gosp.
Dzierżawy pod działalność gosp.
6845.2
Dzierżawy pod drobne rolne
Dzierżawy pod drobne rolne
6845.3
Dzierżawy pod garaże
Dzierżawy pod garaże
6845.4
Dzierżawy TTBS
Dzierżawy TTBS
6825
Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
komunalizacja
6847
Służebności gruntowe
Służebności
6851

Udostępnianie nieruchomości pod lokalizacje nośników reklamowych

Zezwolenia na reklamy
6852
Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
Pozwolenia cyrk itp.
6853

Zezwolenie na zakładanie przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

 
7125
Wykup mieszkań
Wykup mieszkań
7125.1
Zwrot bonifikaty
Bonifikaty
7125.2
Zmiana dłużnika hipotecznego
Zmiana dłużnika
7125.3
Wykreślenie dłużnika
Wykreślenie dłużnika

 

 

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Siedlarski Jan
(2011-10-19 13:23:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-04-03 10:24:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki