Kancelaria Prezydenta Miasta (KPM)

Kancelaria Prezydenta Miasta

44 724 23 11 wew.  529

44 726 25 29


kierownik Sylwia Glimasińska


Do zadań Kancelarii Prezydenta Miasta należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu i spraw związanych z obsługą Prezydenta, Zastępców Prezydenta
  i Sekretarza Miasta oraz wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi;
 2. bieżąca obsługa i koordynowanie działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców, w tym skarg, wniosków i interwencji składanych przez mieszkańców w dni przyjęć przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta;
 3. prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do kierownictwa Urzędu oraz przekazywanie jej właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym;
 4. sporządzanie sprawozdań z prac Prezydenta Miasta między sesjami i przekazywanie ich do Biura Rady Miejskiej;
 5. uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
 6. prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i rozdysponowywanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym;
 7. nadzorowanie niezwłocznego przekazywania Zarządzeń Prezydenta Miasta do publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. przesyłanie aktów normatywnych Prezydenta Miasta do odpowiednich organów nadzoru: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;
 9. uczestniczenie w procesie składania oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2020-06-05 07:59:33)