Wydział Organizacyjno - Prawny

Wydział Organizacyjno - Prawny 

tel: 44 726 25 38, 44 726 25 35, 44 726 25 48

 

44 726 25 70
dyrektor Monika Michalska
 


1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy w szczególności:

 1. wykonywanie obsługi prawnej Rady, Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu;
 2. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: uchwał, zarządzeń oraz umów cywilnoprawnych;
 3. doradztwo prawne i prowadzenie zastępstwa sądowego;
 4. wydawanie opinii prawnych;
 5. reprezentowanie miasta przed sądami oraz innymi organami w postępowaniach, w których miasto jest stroną;
 6. współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowań windykacyjnych prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat oraz w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 7. informowanie Prezydenta o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, oraz uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;
 8. udział w posiedzeniach Rady Miejskiej;
 9. prowadzenie centralnych rejestrów skarg, wniosków i petycji składanych do Prezydenta Miasta i Urzędu przez mieszkańców, organizacje i instytucje społeczne;
 10. dokonywanie okresowej kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego rozpatrywania skarg i wniosków przez poszczególne komórki organizacyjne;
 11. nadzór i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udostępniania informacji publicznej, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 12. prowadzenie centralnej ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej, odpowiedzi, decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej bądź umorzenia postępowania
  o udzielenie informacji publicznej;
 13. uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
 14. prowadzenie procesów rekrutacji oraz procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
 15. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu;
 16. zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego pracowników Urzędu;
 17.  obsługa Prezydenta Miasta w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy;
 18. koordynacja i nadzór nad przeprowadzeniem okresowej oceny pracowniczej;
 19. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu;
 20. organizacja działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 21. współpraca z zakładową organizacją związkową w zakresie polityki płacowej i kadrowej;
 22. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu, a w szczególności analiza potrzeb szkoleniowych i opracowywanie rocznych planów szkoleń;
 23. organizacja i koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów w Urzędzie;
 24. prowadzenie procedury wydawanie zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym;
 25. wydawanie dokumentów poświadczających zatrudnienie w zlikwidowanych zakładach pracy na podstawie akt znajdujących się w archiwum zakładowym;
 26. koordynacja procesu składania oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta.

 

2. W ramach Wydziału Organizacyjno-Prawnego funkcjonuje samodzielne stanowisko Radcy Prawnego podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta, którego zadania określa ustawa o radcach prawnych.

3. Wydział Organizacyjno-Prawny w ramach swoich zadań prowadzi Biuro Interwencji Obywatelskiej, które udziela mieszkańcom miasta nieodpłatnej pomocy w zakresie realizacji przysługujących im uprawnień i ochrony  interesów znajdujących uzasadnienie w przepisach prawa i sytuacji osobistej, w obszarach zadań własnych gminy. Szczegółowe zasady udzielania mieszkańcom pomocy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2020-06-05 07:43:02)