Proponowany porządek obrad sesji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 roku

Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 11.00
w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy POW 10/16
 

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołów z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2016 roku i z XXVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania bieżącego, polegającego na obsadzeniu roślinnością rond, zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Maz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2029”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części zlokalizowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w których wykonano remont elewacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/89/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Tkackiej 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej 4 i ul. gen. Grota Roweckiego 29.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wodnej 54A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Przedszkola nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim do Zespołu Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/187/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
18. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
19. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
20. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
21. Interpelacje i wnioski radnych.
22. Korespondencja i sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
 

 

Wytworzył:
Bogusława Smejda
(2016-04-22)
Udostępnił:
Łukasz Pązik
(2016-04-22 10:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Pązik
(2016-04-22 12:04:26)