Proponowany porządek obrad sesji na dzień 21 stycznia 2016 roku

 

Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
zwołanej na dzień 21 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 11.00 
w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16
         
 
 
 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2025”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tomaszowa Mazowieckiego do 2030 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim do Zespołu Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy Oskara Lange położonej w Tomaszowie Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nazw ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia w Tomaszowie Mazowieckim programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – założenia na lata 2015 – 2020”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 19. Informacja na temat realizacji planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 20. Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w II półroczu 2015 roku.
 21. Informacja na temat realizacji planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 2015 roku.
 22. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za II półrocze 2015 rok.
 23. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 24. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 25. Interpelacje i wnioski radnych.
 26. Korespondencja i sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
 
 
 

 

Wytworzył:
Halina Chyra
Udostępnił:
Łukasz Pązik
(2016-01-15 14:26:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Pązik
(2016-01-15 15:16:56)