BIP
Urząd Miasta
  W dniu 13.07.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

  Marcin Witko - Gminny Komisarz Spisowy

  w Tomaszowie Mazowieckim

  ogłasza dodatkowy, otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

  NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Termin składania ofert: 13.07.2021 r. - 20.07.2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
  Informacje ogólne:
  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
  3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
  6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
  7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
   1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
   2. format pliku - JPG,
   3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
    • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
    • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
  Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
  Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania) zawierającego:
  1. Dane osobowe i kontaktowe:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę urodzenia,
   3. adres zamieszkania,
   4. numer telefonu,
   5. adres e-mail.
  2. Oświadczenie o:
   1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
   3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
   4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  Składanie ofert:
  1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w Kancelarii Ogólnej lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim : ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem: Dotyczy naboru na rachmistrza spisowego lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: beata.gamrot@tomaszow-maz.pl, platformy ePUAP ( Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
   1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
   2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
   3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
   4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
  2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Tomaszowie Mazowieckim– nr tel. 44 726 25 09, 44 726 25 16, e-mail: beata.gamrot@tomaszow-maz.pl.

  Gminny Komisarz Spisowy
  Prezydent Miasta
  Tomaszowa Mazowieckiego
  /-/ Marcin Witko

  Gminny Komisarz Spisowy Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
  1. Administrator
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Tomaszowie Mazowieckim.
  2. Inspektor ochrony danych
   Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: - pocztą tradycyjną na adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, - pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@tomaszow-maz.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
  3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
   - art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcy danych osobowych
   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Okres przechowywania danych osobowych
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
   • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • przenoszenia danych,
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
   Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
   Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.